15 åtgärdspunkter och 43 konkreta förslag

Strategin lyfter fram 15 åtgärdspunkter för Energiunionens arbete och 43 konkreta förslag på hur marknaderna i Europa ska bli mer integrerade med en tidtabell på två respektive fem års sikt samt en utblick till 2030.

Visionsdokumentet Bridge 2025

Mycket av det som kommissionen lyfter fram är åtgärder som Ei och övriga tillsynsmyndigheter i Europa identifierat i visionsdokumentet Bridge 2025 (pdf 305 KB).

Ei samlar in och analysera det arbete som pågår inom Energiunionen. Vi har en projektgrupp som fokuserar på att koordinera alla olika delar som rör Energiunionens arbete samt delar med oss av våra synpunkter till ACER, CEER, NordREG och Miljö- och energidepartementets arbete.

Det behövs stora förändringar av EU:s energimarknad

För att EU:s hushåll och företag ska ha god tillgång till el och gas till skäliga priser de närmaste åren så behövs stora förändringar av EU:s energimarknad.

Energiunionens strategi innehåller 5 aspekter för bättre energitrygghet, hållbarhet och konkurrenskraft:

 1. Energitrygghet, solidaritet och förtroende
 2. En helt integrerad europeisk energimarknad
 3. Energieffektivitet som bidrar till dämpad efterfrågan
 4. En ekonomi utan kol och olja
 5. Forskning, innovation och konkurrenskraft

Energiunionens åtgärdspaket och tidplan

Energiunionens 15 åtgärdspunkter:

 1. Ett fullständigt införande och strikt genomförande av befintlig energilagstiftning och därtill hörande regler är den viktigaste förutsättningen för införandet av energiunionen.
 2. EU måste diversifiera sin gasförsörjning och göra den mer motståndskraftig mot försörjningsavbrott.
 3. Mellanstatliga avtal bör till fullo följa EU-lagstiftningen och vara öppnare.
 4. Lämplig infrastruktur är en förutsättning för att till fullo bygga ut energimarknaden och integrera förnybar energi och försörjningstrygghet.
 5. För att skapa en enhetlig inre marknad för energi som innebär fördelar för medborgarna, garanterar försörjningstrygghet, integrerar förnybar energi på marknaden och avhjälper den nuvarande divergerande utvecklingen av kapacitetsmekanismer i medlemsstaterna krävs en översyn av den nuvarande marknadsutformningen.
 6. Det regelverk som inrättas genom det tredje lagstiftningspaketet för den inre energimarknaden måste utvecklas ytterligare för att skapa en sammanhängande inre energimarknad för medborgare och företag.
 7. Regionala strategier för marknadsintegration är ett viktigt led i övergången till en fullt integrerad och EU-omfattande energimarknad.
 8. Större öppenhet om energikostnader och energipriser samt om nivån på det offentliga stödet kommer att främja marknadsintegrationen och blottlägga vilka åtgärder som snedvrider den inre marknaden.
 9. EU har fastställt målet att uppnå energibesparingar om minst 27 procent till år 2030.
 10. I byggnader kan enorma potentiella energieffektivitetsvinster göras. Renovering av byggnader för att göra dem energieffektiva och till fullo utnyttja hållbara lösningar för uppvärmning och kylning kommer att sänka EU:s kostnader för energiimport, öka energitryggheten och sänka hushållens och företagens energikostnader.
 11. EU måste påskynda energieffektivitet och minskade koldioxidutsläpp inom transportsektorn, en gradvis övergång till alternativa bränslen och integrering av energi- och transportsystem.
 12. EU enades om en klimat- och energiram för 2030 vid Europeiska rådets möte i oktober. Den måste nu genomföras. EU kommer att lämna ett ambitiöst bidrag till de internationella klimatförhandlingarna.
 13. EU har enats om målet att år 2030 ska minst 27 procent av den energi som förbrukas inom EU vara förnybar.
 14. EU måste utveckla en framåtblickande energi- och klimatrelaterad FoI-strategi för att upprätthålla Europas tekniska ledarroll och utöka exportmöjligheterna.
 15. EU kommer att utnyttja alla tillgängliga utrikespolitiska instrument för att se till att ett starkt och enat EU uppvisar ett konstruktivt engagemang tillsammans med sina parter och talar med en röst om energi och klimat.

Mer information om Energiunionen finner du här

Här kan du också ladda ner dokument om Bridge 2025