Kort bakgrund

God kvalitet i elöverföringen är en förutsättning i dagens samhälle och dess utveckling. Ellagen (1997:857) föreskriver att överföringen av el ska vara av god kvalitet. Ei föreskriver i EIFS 2013:1 vilka krav som ska uppfyllas för att elöverföringen ska vara av god kvalitet, vilket innefattar både leveranssäkerhet (avbrott) och spänningskvalitet (spänningsvariationer). Där preciseras lägstanivåer för kvalitet i elöverföringen som kan förväntas i det koncessionerade elnätet både för nätföretag gentemot varandra och gentemot slutkonsumenter av el. 

Definition av problemet

I dagsläget saknas reglering av antalet avbrott som en högspänningskund (över 1000 V) får uppleva för att kravet i ellagen om att ”överföringen av el skall vara av god kvalitet” ska vara uppfyllt.

Intressanta frågor att svara:

  1. Hur omfattande är avbrott hos HSP kunder.
  2. Finns det behov av införa maximinivå på antal avbrott hos en HSP kund? Varför?
  3. Hur regleras dessa avbrott i andra länder?
  4. Förslag på hur skulle man kunna ändra nuvarande föreskrifter för att möjliggöra en reglering (ändring/tillägg i föreskrifter) för dessa avbrott.

Referenslitteratur

Third benchmarking report on quality of electricity supply.