Kështu e ndërron kontratën e rrymës

  1. Kontaktoje tregtarin e rrymës që don ta kontraktosh. Zakonisht mjafton me një bisedë telefonike ose ta kontaktosh tregtarin në uebsajtin e tij.
  2. Kur e nënshkruan apo e pranon kontratën e rrymës, tregtari i juaj i ri e informon ndërmarrjen e rrjetit elektrik ku je i kyçur rreth ndërrimit.  
  3. Ndërmarrja e rrjetit elektrik i lexon të dhënat matësit të rrymës. Pastaj ajo ua dërgon shënimet tregtarit të ri dhe të aij të vjetër.
  4. Ndërmarrja e rrjetit elektrik e informon tregtarin e vjetër se ti e ke ndërruar kontratën e rrymës.