Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 02:16:38

Årets undersökning om hinder för efterfrågeflexibilitet är klar

Energimarknadsinspektionen (Ei) genomför varje år en undersökning om vilka hinder som finns för att erbjuda tjänster för ändrad elförbrukning, så kallad efterfrågeflexibilitet. Årets undersökning visar att det inte finns några tekniska krav eller villkor som hindrar efterfrågeflexibilitet, däremot finns det andra generella hinder. Resultatet av undersökningen finns nu publicerat i en rapport på ei.se.

Elnätsföretag får enligt ellagen inte ställa tekniska krav eller andra villkor som gör det svårt att erbjuda tjänster i form av ändrad elförbrukning. Enligt elförordningen ska Ei varje år sammanställa och publicera vilka hinder som finns för efterfrågeflexibilitet. Resultatet från undersökningen presenteras i rapporten Ei R2018:15. Rapporten finns att ladda ner längst ned på sidan under rubriken Länkar.

Undersökningen blir helt digital

Undersökningen baseras på svar från enkäter som Ei skickade ut under våren till 40 slumpvist utvalda elnätsföretag. Ei har även fått in svar från 22 elhandelsföretag och energitjänsteföretag via en öppen webbaserad enkät. I år var det första gången för elnätsföretagen som undersökningen genomfördes helt digitalt, genom ett webbaserat formulär.

Ökat intresse för efterfrågeflexibilitet hos elnätsföretagen
Årets resultat visar inte på några stora förändringar. Elnätsföretagen ställer inga tekniska krav eller andra villkor som hindrar efterfrågeflexibilitet.

– De hinder som lyfts fram från både elnätsföretagen, elhandels- och energitjänsteföretagen är på det stora hela oförändrade. Men jämfört med tidigare år visar årets undersökning till exempel på ett ökat intresse för efterfrågeflexibilitet och en ökad användning av effekttariffer hos elnätsföretagen, säger Yalin Huang, analytiker på Ei.

Andra hinder för efterfrågeflexibilitet

Däremot upplever aktörer från alla parter (elnäts-, elhandels och energitjänsteföretagen) att det finns generella hinder för efterfrågeflexibilitet. De tre största hindren som elnätsföretagen lyft fram är för få ekonomiska incitament för kunder och elnätsföretag, regelverken uppfattas som begränsade, otydliga eller osäkra samt bristande intresse och okunskap hos kunder och elnätsföretag.

För elhandels- och energitjänsteföretagens del, handlar hindren främst om otillräckliga regler för mätning, svårigheter att hämta data i realtid och lågt intresse från kunder på grund av för små ekonomiska incitament.

Länkar

Årets rapport 2018 Tjänster för efterfrågeflexibilitet – Sammanställning av tekniska krav och andra villkor för tillhandahållandet av tjänster i form av ändrad elförbrukning (Ei R2018:15).

Rapporten 2017 Tjänster för efterfrågeflexibilitet – Sammanställning av tekniska krav och övriga villkor för tillhandahållandet av tjänster i form av ändrad elförbrukning (Ei R2017:09)

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter