Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-14 01:02:08

Tariffer

Det är viktigt att säkerställa att nättarifferna är utformade på ett sådant sätt att det främjar ett effektivt utnyttjande av elnäten. Energimarknadsinspektionen (Ei) har tagit fram en föreskrift om hur nättarifferna ska utformas. Föreskriften trädde i kraft 2022 men ska tillämpas senast 1 januari 2027 av samtliga elnätföretag i Sverige. Här finns vägledning om tariffer (nättariffer).

Denna sida är under uppbyggnad. Välkommen åter!

Informationen vänder sig i första hand till elnätsföretag.

Samma tariffstruktur på alla nivåer av nätet

Föreskriften kommer att gälla för hela elnätsystemet. Det innebär att alla elnätsföretag i Sverige är skyldiga att utforma sina nättariffer i enlighet med föreskriften EIFS 2022:1, oavsett om det är transmissionsnäts-, regionnäts- eller lokalnätsföretag.

Genom en enhetlig reglering på alla nivåer av nätet är förhoppningen att en högre grad av förutsägbarhet uppnås. Givetvis kommer de olika komponenterna att skilja sig åt i storlek beroende av vilken nivå av nätet avgiften avser.

Det är upp till elnätsföretagen att ta fram hur nättariffer ska utformas, under förutsättning att ellagens generella krav på objektivitet, icke-diskriminering och skälighet varit uppfyllda. I takt med att elektrifieringen intensifierats och mängden förnybar elproduktion ökat i elsystemet så ställer det också ökade krav på hur nättariffer ska vara utformade. Elnätsinvesteringar har en ganska lång tidshorisont innan investeringen kan tas i drift, och under tiden behöver nya aktörer få ansluta sig till elnäten. Därför är det viktigt att säkerställa att nättarifferna är utformade på ett sådant sätt att det främjar ett effektivt utnyttjande av elnäten.

Ei har tagit fram en föreskrift om hur nättarifferna ska utformas

Föreskriften trädde i kraft 2022 men ska tillämpas senast 1 januari 2027 av samtliga elnätsbolag i Sverige. Det innebär att elnätsföretagen har fram till dess att utforma sina nättariffer så att de uppfyller de krav som ställs upp i föreskriften.

Avsikten med föreskriften är att nättarifferna ska utformas på ett sätt som främjar ett effektivt utnyttjande av elnätet. Föreskriften innehåller alltså ytterligare krav, utöver de krav som redan finns i ellagen, på hur nättariffen ska utformas. Ellagens krav på objektivitet och icke-diskriminering gäller därmed även när föreskriften ska tillämpas.

Elnätsföretagen bör se över tariffnivåerna en gång per år

I anslutning till föreskriften har Ei lämnat ett allmänt råd som innebär att elnätsföretagen bör se över tariffnivåerna åtminstone en gång per år.

Avsikten med det allmänna rådet är att elnätsföretagen kontinuerligt ska arbeta med tariffsättningen, såväl nivåerna på tarifferna som övriga krav i föreskriften på hur tarifferna ska utformas.

Nättariffens fyra tariffkomponenter

Enligt föreskriften ska nättariffen bestå av:

  1. fast avgift
  2. energiavgift
  3. kundspecifik avgift
  4. effektavgift.

Fast avgift

Den fasta avgiften ska baseras på de residuala kostnaderna och ska fördelas utifrån kundens abonnerade effekt eller motsvarande. Avgiften ska fördelas i intervall som beror på storleken på abonnemanget. Nätkoncessionshavaren får tillämpa en annan fördelning av de residuala kostnaderna om fördelningen kan antas leda till ett mer effektivt nyttjande av elnätet.

Den fasta avgiften ska vara kostnadstäckande för elnätsföretaget.

Det innebär att komponentens syfte är att finansiera de kostnader som elnätsföretaget inte får täckning för genom de kostnadsreflektiva och kundspecifika komponenterna.

Eftersom kostnaderna som ligger till grund för denna komponent inte påverkas av kundens användning av elnätet, ska den inte påverka kundens beteende.

Energiavgift

Energiavgiften ska motsvara de kortsiktiga rörliga kostnaderna. Avgiften ska tas ut med en avgift per kilowattimme. Avgiften får tidsdifferentieras.

Ett elnäts rörliga kostnader är de kostnader som varierar med kundernas användning av nätet.

Dessa kostnader består till största del av nätförluster samt de rörliga kostnaderna för överliggande nät.

Storleken på nätförlusterna kan variera beroende på vart i nätet som en kund finns. Exempelvis är nätförlusterna generellt lägre på högre spänningsnivåer.

Energiavgiften bör därför skilja sig åt beroende av vilken spänningsnivå som kunden är ansluten till.

Tidsdifferentiering får göras mer eller mindre avancerad, med två eller fler olika priser vid olika tider på dygnet eller säsongen, beroende på vad som är möjligt samt vilken nytta det kan ge i nätet.

En avancerad tidsdifferentiering kan vara att koppla energiavgiften till spot-priset på el, då betalar kunden precis vad överföringen av el kostar vid varje given timme. Energiavgiften syftar till att ge kunden signaler om vad nästa enhet el kostar att överföra.

I föreskriften anges att energiavgiften får tidsdifferentieras det grundas i att energiavgiften historiskt sett har varit relativt låg i förhållande till nättariffen i sin helhet. Det innebär att det inte alltid är motiverat att införa en tidsdifferentiering eftersom en sådan skulle ha en liten eller obefintlig effekt.

Det kan också vara så att nyttan med en tidsdifferentiering inte överstiger den problematik som en mer komplicerad nättariff medför. Varje elnätfsöretag behöver därför göra en bedömning av om en tidsdifferentiering av energiavgiften innebär att syftet med föreskrifterna, att uppnå ett effektivt nyttjande av elnätet, uppnås i större utsträckning än utan en tidsdifferentiering.

Med tanke på energiavgiftens storlek i förhållande till nättariffen i sin helhet, har Ei gjort bedömningen att denna komponent har en liten påverkan på kundernas förbrukningsmönster.

Kortsiktiga rörliga marginalkostnader är kostnader som är direkt kopplade till kundens förbrukning. Till exempel kostnader för nätförluster samt den rörliga delen av kostnaden för överliggande nät.

Om elnätsföretaget kan identifiera andra kostnader som har karaktären av kortsiktiga rörliga marginalkostnader ska det ingå i denna komponent. Till exempel de kostnader som uppstår för elnätsföretaget om ytterligare en kilowattimme (kWh) el överförs i nätet.

Med kortsiktiga marginalkostnader menas den kortsiktiga kostnaden för att överföra en enhet till i ledningarna.

Det är inte ett genomsnitt av vad varje överförd enhet kostat, utan vad sista enheten kostar att överföra. Elnätsföretaget kan därmed få en högre intäkt från energiavgiften totalt än vad företaget har kostnader för att köpa in el för att täcka nätförlusterna. Det i sin tur innebär att elnätsföretagets residuala kostnader minskar.

Kundspecifik avgift

Lägg in text.

Effektavgift

Lägg in text.

Dispens från föreskriftens bestämmelser

Av 4 kap. 1 § föreskriften kan Ei ge dispens från föreskriften.

En förutsättning är dock att det finns särskilda skäl och att det kan ske utan att syftet med föreskrifterna åsidosätts.

Anledningen till att dispensbestämmelsen är för att föreskriften ska tillämpas på samtliga elnätsföretag, allt från transmissionsnätsföretag till de minsta lokala elnätsföretagen. Eftersom förutsättningarna kan variera kraftigt mellan dessa kan det finnas skäl för situationer då någon del av föreskriften inte är lämplig att tillämpa för ett företag. Att dispens endast ska ges om det finns särskilda skäl indikerar dock att möjligheten ska tillämpas restriktivt.

Det finns inte några krav på hur en ansökan om dispens ska utformas. Men ansökan bör innehålla följande underlag till Ei.

  • Utförlig beskrivning av den dispens som elnätsföretaget ansöker om, det vill säga vilken del av föreskriftens bestämmelser som företaget inte vill tillämpa. Beskrivningen ska även inkludera vad dispensen får för konsekvenser för företagets tariff.
  • Utförlig förklaring till varför den tariffmodell som föreskriften ger inte passar just det här elnätsföretagets förutsättningar. Vidare ska förklaringen även beskriva på vilket sätt den tilltänkta tariffen uppfyller föreskriftens syfte om att uppnå ett effektivt utnyttjande av elnätet.
  • Redogörelse för hur dispensen påverkar elnätsföretagets kostnadsindelning enligt 2 kap. i föreskriften.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL