Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-22 07:28:40

Elnätstariffer - Statusrapport från teori mot verklighet Ei PM2021:03

Sedan 2019 har Energimarknadsinspektionen (Ei) arbetat med att ta fram föreskrifter om hur nättariffer ska utformas. Syftet med föreskrifterna är att elnätstarifferna ska främja ett effektivt nätutnyttjande. För att tarifferna ska kunna främja ett effektivt nätutnyttjande måste de vara kostnadsriktiga (eller med andra ord kostnadsreflektiva), det vill säga ge kunderna korrekta prissignaler om vad det kostar att använda nätet. Om kunderna möter korrekta prissignaler kan de ta beslut om hur de vill använda elnätet utifrån sina egna preferenser. I denna promemoria utreder vi med hjälp av en multikriterieanalysmetod olika
egenskaper som en nättariff och dess tariffkomponenter kan ha för att främja ett effektivt nätutnyttjande.