Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-30 20:57:50

Elnätstariffer för ett effektivt nätutnyttjande- Principiella val för utformningen av nättariffer - Ei PM2020:06

I den här promemorian redovisas vad som är en kostnadsreflektiv tariff ur ett teoretiskt perspektiv. Av promemorian framgår även vad de ekonomiska effekterna blir av att tillämpa olika tariffutformningar på verkliga kunder. Dessa analyser visar att de ekonomiska konsekvenserna för vissa kunder vid vissa utformningsalternativ kan bli stora. Det behövs därför ytterligare analysarbete för att komma fram till en bra modell för vilka kriterier som ska tillämpas på olika delar av kostnaderna.
Promemorian beskriver vad Energimarknadsinspektionen (Ei:s) projekt Tariffutformning för ett effektivt utnyttjande av elnätet kommit fram till så här långt, hur kunskapsläget ser ut och vilka ytterligare frågor som har identifierats.