Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

Slopad schablonavräkning för timmätta kunder? - Ei R2016:03

I juni 2015 fick Ei regeringens uppdrag att närmare studera efterfrågeflexibiliteten i det svenska elsystemet. Syftet med uppdraget är att föreslå åtgärder för att underlätta och påskynda utvecklingen mot en större effektivitet på elmarknaden genom en ökad efterfrågeflexibilitet. Ett första steg är att analysera om det är motiverat att ha kvar de förenklade avräkningsbestämmelserna för timmätta kunder med högst 63 ampere i anslutningsabonnemang. Nedan finns även Sweco:s rapport till Ei "Efffektivitetsvinster på spotmarknaden vid dygnsvis timavräkning - 25 november 2015".