Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-24 21:09:01

Slopad schablonavräkning för timmätta kunder? - Ei R2016:03

Energimarknadsinspektionen (Ei) har fått i uppdrag att närmare studera efterfrågeflexibiliteten i det svenska elsystemet. Syftet med uppdraget är att föreslå åtgärder för att underlätta och påskynda utvecklingen mot en större effektivitet på elmarknaden genom en ökad efterfråge­flexibilitet. Ett första steg är att analysera om det är motiverat att ha kvar de förenklade avräkningsbestämmelserna för timmätta kunder med högst 63 ampere i anslutnings­abonnemang. Du kan också ta del av Sweco:s rapport till Ei - Efffektivitetsvinster på spotmarknaden vid dygnsvis timavräkning.