Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-21 15:56:22

Kommissionsriktlinjer och nätföreskrifter för el – översyn av ansvarsfördelning och behov av kompletterande nationell lagstiftning - Ei R2016:13

Energimarknadsinspektionen (Ei) har utrett behovet av kompletterande nationella föreskrifter med anledning av de nya kommissionsförordningar (även kallad nätkoder och EU-förordningar). Ei har särskilt analyserat om ansvarsfördelningen mellan myndigheter behöver anpassas. Ei bedömer att det i flera fall är nödvändigt med anpassningar av det svenska regelverket med anledning av förordningarna. Rapporten innehåller ett antal författningsförslag.