Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

  • Start
  • Om oss
  • ...
  • Rapporter och PM
  • 2016
  • Kommissionsriktlinjer och nätföreskrifter för el – översyn av ansvarsfördelning och behov av kompletterande nationell lagstiftning - Ei R2016:13

Kommissionsriktlinjer och nätföreskrifter för el – översyn av ansvarsfördelning och behov av kompletterande nationell lagstiftning - Ei R2016:13

Energimarknadsinspektionen (Ei) fick i regleringsbrevet för 2016 i uppdrag att utreda behovet av kompletterande nationella föreskrifter med anledning av sex av de nya EU-förordningar som har trätt i kraft de senaste åren eller förväntas träda i kraft inom kort. Ei har särskilt analyserat om ansvarsfördelningen mellan myndigheter behöver anpassas. Arbetet med uppdraget har skett i dialog med Svenska kraftnät och med företrädare för branschen. Ei bedömer att det i flera fall är nödvändigt med anpassningar av det svenska regelverket med anledning av förordningarna. Ei lämnar i rapporten ett antal författningsförslag.