Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2022-01-27 19:21:21

Regelförändringar som möjliggör nordisk balansavräkning - Ei R2014:06

Ei har tagit fram förslag till de förändringar som krävs i svensk rätt för att skapa förutsättningar för en nordisk slutkundsmarknad. Balansavräkning är en nödvändig funktion på elmarknaden och de skillnader som idag finns mellan de nordiska ländernas regelverk utgör barriärer för de elhandlare och balansansvariga som vill bedriva verksamhet i flera nordiska länder. Harmoniserade regler för balansavräkning är därför av avgörande betydelse för att en nordisk slutkundsmarknad ska möjliggöras. Ei lämnar i den här rapporten författningsförslag som gör det möjligt för Svenska kraftnät att i samarbete med systemoperatörerna i övriga nordiska länder etablera en gemensam balansavräkning enligt den modell som systemoperatörerna utarbetat.