Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-22 08:02:21

Regelförändringar som möjliggör nordisk balansavräkning - Ei R2014:06

Energimarknadsinspektionen (Ei) har tagit fram förslag till de förändringar som krävs i svensk rätt för att skapa förutsättningar för en nordisk slutkundsmarknad. Balansavräkning är en nödvändig funktion på elmarknaden. De skillnader som idag finns mellan de nordiska ländernas regelverk utgör barriärer för de elhandlare och balansansvariga som vill bedriva verksamhet i flera nordiska länder. I den här rapporten lämnar vi författningsförslag som gör det möjligt för Svenska kraftnät att i samarbete med systemoperatörerna i övriga nordiska länder och etablera en gemensam balansavräkning enligt den modell som systemoperatörerna utarbetat.