Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 16:26:21

Områdesprissäkring och den nordiska elmarknadsmodellen - Ei R2013:16

I arbetet med att integrera de europeiska elmarknaderna tas det på central nivå i den Europeiska unionen (EU) fram en målmodell och gemensamma regler, så kallade kommissionsförordningar (nätkoder). Målmodellen är en övergripande beskrivning av hur en gemensam marknad ska fungera och nätkoderna har till syfte att skapa enhetliga funktionssätt i marknaderna och att möjliggöra fortsatt integration. Ett av de områden som har bearbetats intensivt de senaste åren är hur kapaciteten för överföring av energi mellan olika länder och mellan olika budområden ska hanteras på kort och längre sikt. I dagsläget är nätinfrastrukturen inte tillräcklig för att jämna ut priser mellan olika delmarknader både inom och mellan länderna i den EUI den här rapporten beskriver Energimarknadsinspektionen (Ei) för- och nackdelar med finansiella instrument på en framtida integrerad europeisk marknad utifrån ett nordiskt perspektiv.