Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-28 13:27:04

Energimarknadsinspektionens tillsyn över elavbrotten under vintern 2011/2012 - Ei PM2013:02

Under vintern 2011/2012 drabbades Sverige av ett flertal kraftiga stormar där ”Dagmar” är den mest omtalade. Energimarknadsinspektionen (Ei) valde att inleda en granskning av de elavbrott som inträffade under stormarna och begärde in uppgifter om avbrotten från ett stort antal elnätsföretag. De inlämnade uppgifterna har därefter sammanställts och bearbetats och har lagts till grund för beslut om fördjupad granskning för ett antal nätföretag. Denna promemoria redovisar dels en övergripande sammanställning av stormarna och stormarnas konsekvenser på elförsörjningen och dels utfallet av Ei:s granskning av elavbrotten.