Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-30 21:17:02

Lokalnätstariffer - struktur och utformning Sweco

I den här rapporten redovisas en kartläggning och analys av svenska elnätsföretags lokalnätstariffer (uttagskunder) som Sweco Energuide/Energy Markets genomfört på uppdrag av
Energimarknadsinspektionen (Ei). Rapporten berör inte tariffernas nivåer, utan endast lokalnätstariffers struktur och design, samt nätföretagens resonemang vid utformningen av dessa. Med utgångspunkt i de data som svenska nätföretag årligen rapporterar in till Ei, har en mindre analys av hur nätföretagen väljer att ta ut nätavgifter med avseende på rörliga och
fasta priskomponenter genomförts. Analysen visar på stor variation, allt ifrån nätföretag som tillämpar fast prissättning, till företag som väljer att tillämpa en prissättning med endast energi- och/eller effektberoende tariffkomponenter.