Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-22 08:41:08

Tillsynsplan avseende Affärsverket svenska kraftnät 2010 -Ei PM2010:04

Energimarknadsinspektionen (Ei) är tillsynsmyndighet över marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme. Ei har i sin roll som tillsynsmyndighet ansvar för tillsynen av Affärsverket svenska kraftnät (Svenska kraftnät) i de delar som rör efterlevnaden av regelverket på elmarknaden. Svenska kraftnät är en viktig aktör för en väl fungerande elmarknad och kan beskrivas som navet för den svenska elmarknaden och elförsörjningen. Stamnätstariffen påverkar alla svenska elkunder och om överföringen sker till dålig kvalitet riskerar också en stor del av svenska elkunder att drabbas.