Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-21 20:28:41

Förhandsprövning av gastariffer - Ei R2010:14

Tillsynen av el och naturgas ska bedrivas på likartat sätt så långt som det är möjligt. Energimarknadsinspektionen (Ei) ska därför utreda hur naturgaslagen bör ändras för att regleringen av elnätsföretagen och naturgasföretagen så långt som det är möjligt ska harmoniseras. Ei bedömer att det är rimligt att ha samma typ av tillsyn av tariffer oavsett energislag. Vi föreslår därför att intäkter i gasnätverksamhet ska regleras på förhand genom en så kallad intäktsram.