Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-21 03:42:02

Förhandsprövning av elnätstariffer - Ei R2010:24

I denna rapport redovisas Energimarknadsinspektionens (Ei) tillsynsmetod för prövning av ett förslag till intäktsram. I rapporten finns viss ny information som inte tidigare redovisats till exempel vilka avskrivningstider som kommer att tillämpas för olika typer av anläggningstillgångar, ersättning för rörelsekapital och Ei:s ändrade inställning till normkostnad för löpande påverkbara kostnader. Vidare syftar denna rapport till att på ett överskådligt sätt redovisa hur vi avser att pröva ett förslag till intäktsram utifrån de uppgifter som företagen lämnar. Det här är slutrapporten om förhandsprövning av elnätstariffer inför första tillsynsperioden 2012-2015.