Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 09:40:33

Risk- och sårbarhetsanalyser

Sedan 2006 måste elnätsföretag göra risk- och sårbarhetsanalyser samt upprätta åtgärdsplaner. Energimarknadsinspektionen (Ei) ska utfärda föreskrifter som vägleder företagen i det arbetet. Rapporten ger förslag på lämpliga kriterier och specifikationer. Delprojekt ett behandlar behandlar tillsynsprocessen, erfarenheter från Storbritannien
samt kriterier och specifikationer för risk- och
sårbarhetsanalyser