Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Funktionell åtskillnad mellan företag som ingår i koncerner som bedriver nätverksamhet och produktion av eller handel med el

Regeringen har den 5 juni 2008, genom en ändring av regleringsbrevet för budgetåret 2008, gett Energimarknadsinspektionen i uppdrag att analysera om artikel 15, som handlar om funktionell åtskillnad, i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/54/EG om gemensamma regler för den inre marknaden för el och upphävande av direktiv 95/92/EG är adekvat genomförd i svensk rätt.