Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

Funktionell åtskillnad mellan företag som ingår i koncerner som bedriver nätverksamhet och produktion av eller handel med el

Regeringen har den 5 juni 2008, genom en ändring av regleringsbrevet för budgetåret 2008, gett Energimarknadsinspektionen i uppdrag att analysera om artikel 15, som handlar om funktionell åtskillnad, i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/54/EG om gemensamma regler för den inre marknaden för el och upphävande av direktiv 95/92/EG är adekvat genomförd i svensk rätt.