Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-21 19:59:14

En ny fas i Ei:s projekt om tariffutformning

Arbetet med föreskrifter om tariffer för att främja ett effektivt utnyttjande av elnätet fortsätter, men kommer under våren att få en något annan inriktning.

Enligt planen skulle ett förslag på föreskrifter för ett effektivt utnyttjande av elnätet skickas på remiss under våren. Det arbetet kommer att senareläggas.

Istället kommer projektgruppen först att utreda om det finns anledning att genomföra några lagändringar kopplade till bestämmelserna i 4 kap, 3 och 5 i ellagen och artikel 18.1 och 3 i förordning (EU) 2019/943 om den inre marknaden för el (elmarknadsförordningen).

Det här är orsaken

Under året har Energimarknadsinspektionen (Ei) arbetat med ett regeringsuppdrag som innebär att myndigheten bland annat ska utreda om elmarknadsförordningen innebär att vi behöver göra justeringar i svensk lagstiftning för att uppfylla de nya kraven. Den preliminära bedömningen som görs i det uppdraget är att de nuvarande bestämmelserna i 4 kap. 3 och 5 §§ i ellagen inte strider mot artikel 18 i elmarknadsförordningen. Det uppdraget ska redovisas den 28 februari 2020.

Elmarknadsförordningens artikel 18 handlar om tariffer och särskilt 18.3 öppnar för ett viktigt undantag till den huvudregel som finns i artikel 18.1.

– Artikeln handlar bland annat om hur lokaliseringssignaler ska kunna tillämpas vid behov och det har påverkan på hur företagen kan utforma sina tariffer. Föreskrifterna om tariffutformning behöver invänta att frågan om vi ska använda oss av undantaget eller inte, och tillåta att tarifferna är avståndsberoende, är ordentligt utredd, säger Karin Tvingsjö, expert på Ei och projektledare för arbetet med tariffutformning för ett effektivt utnyttjande av elnätet.

Om det visar sig att det finns skäl att göra en lagändring så är det något som riksdagen i så fall beslutar om. Men arbetet med föreskrifterna kommer inte att avstanna helt.

– Att utreda frågan om undantaget som beskrivs i artikel 18.3 ska tillämpas i svensk lagstiftning och i så fall hur undantaget ska tillämpas är prioriterad och måste göras först, men vi fortsätter även arbetet med föreskrifterna utifrån två olika scenarier, det vill säga att ellagen ändras eller att den inte ändras. Intentionen är fortfarande att kunna presentera ett förslag på föreskrifter innan årets slut, säger Karin Tvingsjö.

Om elmarknadsförordningen och artiklarna 18.1 och 18.3 Länk till annan webbplats..

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL