Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 16:37:52

Arbetet att utforma föreskrifter för nya elnätstariffer har börjat

Energimarknadsinspektionen (Ei) har påbörjat ett arbete för att ta fram föreskrifter om hur nättariffer ska utformas för att främja ett effektivt utnyttjande av elnätet.

Bakgrunden är att regeringen i oktober 2018 beslutade om en ändring i elförordningen (2013:208). Ändringen innebär att Ei får meddela föreskrifter om hur nättariffer ska utformas för att främja ett effektivt utnyttjande av elnätet (21 § elförordningen).

Arbetet planeras att vara klart i februari 2020 och under den tiden kommer Ei bland annat att samla in fakta och inhämta synpunkter från intressenter inom elnätsbranschen och från konsumentföreträdare.

– Vi vill att projektet ska präglas av dialog. Formerna för det har vi inte spikat ännu, men det kommer sannolikt att se lite olika ut under projektets olika faser, säger Karin Tvingsjö, projektledare på Ei.

Startar med en omvärldsanalys

Innan ett förslag på föreskrifter tas fram kommer en kartläggning göras av hur svenska elnätsföretag utformar sina tariffer idag. En internationell utblick på tariffområdet planeras också.

De färdiga föreskrifterna ska omfatta alla spänningsnivåer det vill säga lokal-, region- och stamnätsnivå. Däremot omfattar detta projekt inte anslutningsavgifter utan endast tariffer för överföring av el.

God kundinformation avgörande

Nätföretagen är enligt ellagen skyldiga att informera elanvändarna om hur avgifterna är utformade och vilka möjligheter användarna har att påverka sina kostnader. Ei har möjlighet att utfärda föreskrifter även om detta. Ei har dock valt att separera dessa två bemyndiganden, och det här projektet kommer inte att resultera i föreskrifter om information.

– Däremot ser vi att företagens information till kunder är avgörande för att nya tariffer ska få önskad effekt, så det här är en fråga som vi förväntar oss att företagen också lägger fokus på, säger Karin Tvingsjö.

Vill du följa projektet kan du anmäla dig som prenumerant på den här projektsidan.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL