Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-14 02:01:01

De första återförvisade besluten för elnätsföretagens intäktsramar 2020–2023 är nu klara

Nu har Energimarknadsinspektionen (Ei) fattat beslut i de första återförvisade ärendena om elnätsföretagens intäktsramar för 2020–2023. Detta efter att de ursprungliga besluten inför perioden överklagades av ett antal elnätsföretag, vartefter kammarrätten återförvisade ärendena till Ei för ny prövning.

Efter att Ei hade fattat beslut om elnätsföretagens intäktsramar för perioden 2020–2023 överklagade cirka 120 elnätsföretag besluten. Besluten prövades först i förvaltningsrätten och därefter i kammarrätten som i juni 2022 bland annat fastslog att den svenska intäktsramsförordningen, som ligger till grund för beräkning av elnätföretagens intäktsramar, strider mot EU-regelverket.

Besluten om elnätsföretagens intäktsramar för perioden 2020–2023 som Ei fattade 2019, återförvisades därför till Ei. Nu har Ei fattat beslut i de första återförvisade ärendena.

Se tidigare webbnyhet: Kammarrätten har meddelat domar om intäktsramar – Ei:s oberoende poängteras

150 nya beslut ska fattas

Förutom de cirka 120 företag som överklagade Ei:s beslut ansökte 27 företag om följdändring enligt 5 kap. 25 § ellagen. Det innebär att de får ta del av den ändring som domstolen beslutat om, under förutsättning att de ansökte om detta inom tre månader efter att domen vunnit laga kraft. Sammanlagt kommer Ei därför att fatta nya beslut för cirka 150 elnätsföretag.

Samtliga beslut väntas vara klara i höst

Ei har nu fattat de första återförvisade intäktsramsbesluten gällande perioden 2020–2023. Resterande beslut kommer att fattas löpande under de kommande månaderna.
När besluten är fattade finns de att ta del av på: Elnätsföretagens intäktsramar 2020-2023
(Vartefter beslut fattas i de återförvisade ärendena märks de med "Nytt beslut" i beslutskolumnen).

Kontakt
Förhandsreglering el
Energisystem

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL