Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-20 08:05:07

Det här händer under hösten – preliminär tidplan

Energimarknadsinspektionens (Ei:s) arbete att förbereda och ta fram nödvändiga dokument och föreskrifter inför beslut om elnätsföretagens intäktsramar 2024–2027 fortsätter.

Under hösten har ett antal dokument skickats ut som intressenter kan ta del av och lämna synpunkter på. En ny incitamentsföreskrift har remitterats och inom kort kommer förslag på ytterligare två föreskrifter att skickas på remiss. En uppdaterad handbok för elnätsföretagens inrapportering av uppgifter kommer också att publiceras.

Här är en preliminär tidplan

Vecka 35

Remiss av föreskrifter om incitament för kvalitet och effektivt nätutnyttjande i intäktsramsregleringen publicerades på ei.se den 28 augusti. Intressenter kan lämna synpunkter till och med den 19 september.

31 augusti: Sista dag för elnätsföretag att lämna synpunkter på normvärdeslistan som skickades ut via epost till alla elnätsföretag i början av juli.

Vecka 36

Remiss av föreskrifter om insamling av uppgifter för att bestämma intäktsramens storlek för elnätsföretag samt föreskrifter om beräkning av intäktsram för elnätsföretag publiceras på ei.se. Intressenter kan lämna synpunkter till 25 september.

Vecka 38

18 september: Sista dag att lämna synpunkter på utkast gällande metodbeskrivningar för kalkylränta samt kostnader för flexibilitetstjänster.

19 september: Sista dag att lämna synpunkter på föreskrifter om incitament för kvalitet och effektivt nätutnyttjande i intäktsramsregleringen.

Vecka 39

25 september: Sista dag att lämna synpunkter på remiss gällande föreskrifter om insamling av uppgifter för att bestämma intäktsramens storlek för elnätsföretag och föreskrifter om beräkning av intäktsram för elnätsföretag.

Fortsatt arbete

Under oktober planerar Ei att fatta beslut om föreskrifterna gällande inrapportering och beräkning av intäktsram. I samband med detta planerar Ei även att publicera normvärdeslistan och en uppdaterad handbok för inrapportering, samt öppna systemet för elnätsföretagens inrapportering.

Ei kommer därefter att kvalitetsgranska de inrapporterade uppgifterna och vid behov begära in kompletteringar. När detta är klart kommer Ei att beräkna elnätsföretagens intäktsramar för tillsynsperioden 2024–2027. När granskning och beräkning är klart fattar Ei beslut om intäktsramarna. Närmare information om tidplanen för detta publiceras senare.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL