Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-19 16:42:25

Kammarrätten meddelar att Ei:s beslut inte gäller förrän det vunnit laga kraft

Elnätsföretagen är inte skyldiga att rapportera in uppgifter i enlighet med Energimarknadsinspektionens (Ei:s) förelägganden inför beslut om intäktsramar 2024–2027. Det står klart efter att kammarrätten meddelat att det inte finns förutsättningar för att besluta om så kallad inhibition.

Bakgrunden är att flera elnätsföretag har överklagat Ei:s begäran om att de ska rapportera in uppgifter som ska ligga till grund för beslut om elnätsföretagens intäktsramar 2024–2027.

Den 6 april meddelade förvaltningsrätten att företagens överklaganden i flera delar avslås, men att de bifalls i de delar som handlar om kapitalbasen. Ei bedömde då att elnätsföretagen ändå skulle rapportera in alla uppgifter till Ei, eftersom domen inte vunnit laga kraft och Ei ansåg att myndighetens beslut gäller omedelbart.

Ei och elnätsföretagen begärde inhibition

Ei skickade även in en begäran om så kallad inhibition till kammarrätten, det vill säga en begäran om att Ei:s beslut ska gälla fram till dess att det har prövats och avgjorts i högre instans. Den 5 maj meddelade kammarrätten att förvaltningsrättens dom inte gäller omedelbart. Det finns således inte förutsättningar för att besluta om inhibition och kammarrätten avvisade Ei:s begäran.

Därefter begärde elnätsföretagen inhibition i samma mål. Den 24 maj meddelade kammarrätten att elnätsföretagen inte heller får inhibition. Kammarrätten menar att Ei:s begäran om inrapportering inte gäller omedelbart och att elnätsföretagen därför inte behöver rapportera in uppgifter innan det finns en lagakraftvunnen dom. Det saknades därför förutsättningar att meddela inhibition.

Det innebär i praktiken att Ei:s beslut inte gäller omedelbart och att elnätsföretagen inte är skyldiga att lämna in uppgifter förrän frågan är slutligt avgjord i domstol.

Trots detta behöver Ei fatta beslut om företagens intäktsramar. Ei kommer därför att behöva göra skönsmässiga uppskattningar vid beslut om intäktsramar för de företag som väljer att inte rapportera in de uppgifter som Ei efterfrågar.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL