Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-15 14:32:48

Så här arbetar Ei med elnätsföretagens intäktsramar 2024–2027

Nu har Energimarknadsinspektionen (Ei) påbörjat det förberedande arbetet inför beslut om intäktsramar för perioden 2024–2027 för Sveriges cirka 170 elnätsföretag. Intäktsramen reglerar hur stora avgifter ett elnätsföretag får ta ut av sina kunder. Besluten ska vara klara senast sista oktober 2023.

Elnätsverksamhet utgör naturliga monopol. Ei är den myndighet som reglerar elnätsföretagens intäkter genom att vart fjärde år besluta om den intäktsram som sätter ett tak för hur stora avgifter ett elnätsföretag får ta ut av alla sina kunder.

Syftet med regleringen är att säkerställa att elnätsföretagens verksamhet bedrivs effektivt till låga kostnader. Kunden ska få betala ett rimligt pris för de olika tjänsterna som omfattas av regleringen samtidigt som företaget får skälig täckning för sina kostnader och en rimlig avkastning på det kapital som krävs för att driva verksamheten.

Förändrat rättsläge ändrar förutsättningarna för beräkning av elnätsföretagens intäktsramar

Under de senaste åren har elnätsregleringen varit föremål för ett stort antal domstolsavgöranden. Efter besluten om intäktsramar för perioden 2020–2023 som Ei fattade under 2019, har EU-domstolen meddelat dom i det som kommit att kallas Tysklandsdomen* och som handlade om ifall Tyskland införlivat delar av el- och gasmarknadsdirektiven på ett korrekt sätt. EU-kommissionen ansåg att det inte skett, och fick också rätt av EU-domstolen. Liknande frågeställningar har även behandlats i processerna om de svenska intäktsramarna för elnät. Kammarrätten meddelade dom den 16 juni 2022 i elnätsmålen. Domen tar i vissa delar utgångspunkt i Tysklandsdomen vilket exempelvis innebär att bestämmelser om beräkningen av kalkylräntan inte får tillämpas eftersom bestämmelserna inskränker Ei:s oberoende från regering och riksdag. Kammarrätten har också i domen uttalat att detta förhållande även gäller fler bestämmelser.

Ett stort antal elnätsföretag har överklagat Kammarrättens dom. Högsta förvaltningsdomstolen har ännu inte gett besked om prövningstillstånd, men EU-domstolens dom har dock större räckvidd än det som överklagats av elnätsföretagen.

Sammantaget bedömer Ei att rättsläget innebär att de detaljerade reglerna om beräkning av intäktsramen strider mot EU-rätten och att de därför inte ska tillämpas. Istället behöver Ei självständigt bestämma vilka metoder som ska användas i besluten när intäktsramarna fastställs.

Metoderna kan komma att förändras – rapportering av uppgifter påverkas

Ei har precis inlett arbetet med att utvärdera regelverket i detalj, men det står redan nu klart att det förändrade rättsläget kan innebära förändringar avseende metoderna för att fastställa intäktsramarna.

Även de uppgifter som elnätsföretagen ska lämna inför nästa tillsynsperiod påverkas. De föreskrifter som Ei har utfärdat har till övervägande del meddelats med utgångspunkt i bestämmelser som fastställts i intäktsramsförordningen. Eftersom dessa inte längre kan tillämpas har Ei den 11 november 2022 fattat beslut om att upphäva ett antal föreskrifter, bland annat de som reglerar vilka uppgifter som elnätsföretagen ska rapportera in till Ei senast 31 mars nästa år.

Ei kommer i stället att gå ut med en särskild begäran om uppgifter från alla elnätsföretag. Den preliminära tidplanen är att denna begäran kommer att skickas ut om cirka en månad.

Dialog med elnätsföretagen

Ei har via Energiföretagen Sverige erbjudit möjlighet till löpande dialog om frågor som gäller arbetet med att förbereda inför beslut om elnätsföretagens intäktsramar. Syftet är att ge elnätsföretagen möjlighet att lämna synpunkter men också ta del av information under arbetets gång.

Informationsmöte 30 november

Ett första informationsmöte, där det också finns möjlighet för elnätsföretagen att ställa frågor, planeras den 30 november 2022 klockan 13.00-13.45. Informationsmötet sker digitalt och länk till mötet kommer att publiceras på Ei:s webbplats. Mer information om mötet publiceras som en nyhet på ei.se nästa vecka.

Information om processen att fastställa intäktsramarna för den kommande tillsynsperioden kommer att publiceras på Ei:s webbplats allteftersom arbetet fortskrider.

*Sammanfattning av Tysklandsdomen Länk till annan webbplats. och Domen i sin helhet. Länk till annan webbplats.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL