Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 19:44:07

Ei har inlett arbetet med att förstärka kundskyddet på fjärrvärmemarknaden

Nu har Ei startat arbetet med att stärka kundernas roll på fjärrvärme­marknaden. Uppdraget vi fått av regeringen är indelat i två delar där del ett bland annat innebär att vi kart­lägger informations­behoven och granskar hur tredje­parts­tillträde fungerar i praktiken.

I mars 2024 fick Energimarknadsinspektionen (Ei) i uppdrag av regeringen Pdf, 1.1 MB. att analysera behovet av ett förstärkt kundskydd på fjärrvärme­marknaden samt föreslå och genomföra insatser för att stärka fjärrvärme­kundernas ställning. Uppdraget består av två delar varav det första ska redovisas till Regeringskansliet den 26 februari 2025 och det andra den 12 december 2025. Uppdraget har sin grund i Ei:s promemoria Genomlysning av fjärrvärme­marknaden - En analys av kundskyddet. De föreslagna åtgärderna i promemorian kommer analyseras vidare i regeringsuppdraget tillsammans med synpunkter och inspel.

Uppdraget spänner över flera kompetensområden som information, ekonomi, juridik och teknik. Ei har därför satt ihop en projektgrupp med bred kompetens för att täcka uppdragets omfång. Projektledare är Johan Nilsson från avdelningen för Slutkundsmarknader.

Till arbetet med regeringsuppdraget finns en referensgrupp med företrädare från fjärrvärmeföretag, branschorganisationer, kundföreträdare och fjärrvärmekunder. Gruppen har haft ett första givande möte där vi fick in flera värdefulla synpunkter. Arbetet med referensgruppen fortsätter med ytterligare två möten under hösten.

– Jag tycker vi har fått en bra balans i gruppen med företrädare med olika perspektiv på fjärrvärmemarknaden. Det kan även finnas behov av möten med andra intressenter under arbetets gång, säger Johan Nilsson.

I det inledande arbetet kommer Ei att kartlägga vilken information som finns tillgänglig för fjärrvärmekunder och hur fjärrvärmeföretagens pris- och avgiftsstruktur presenteras. Ei kommer också utreda hur det reglerade tredjepartstillträdet fungerar i praktiken vilket aktualiserats av de nya kraven om att tillvarata spillvärme i det reviderade energi­effektiviserings­direktivet. I slutleveransen av uppdraget ska Ei utreda åtgärder som kan komma att innebära lagförslag, exempelvis sådana som ska öka tydligheten och transparensen vad gäller pris- och avgifts­strukturerna, samt krav på fjärrvärmeföretagen att ta fram investeringsplaner.

Kontakt
Johan Nilsson
Projektledare

016-542 91 95

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL