Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2022-05-25 06:16:53

Flexibilitetsrelaterade författningsförslag från Ren energipaketet

I februari 2020 lämnade Energimarknadsinspektionen (Ei) förslag till regeringen om hur fem av åtta rättsakter i Ren energipaketet ska genomföras i svensk lag. En av de fem rättsakter som analyserats är elmarknadsdirektivet

Elmarknadsdirektivet innehåller regler för kunder, elnätsföretag och transmissionsnätsföretag och introducerar nya aktörer såsom aggregatorer och energigemenskaper. Regeringskansliet har remitterat Ei:s rapport och remissvar har inkommit fram till 5 juni 2020. Förslagen behandlas inom Regeringskansliet. Ei:s rapport Ei R2020:02 Ren energi inom EU - Ett genomförande av fem rättsakter.

Europarlamentets och Rådets direktiv (EU) 2019/944 av den 5 juni 2019 om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om ändring av direktiv 2012/27/EU

Medborgarenergigemenskaper och gemenskaper för förnybar energi

En ny lag införs med bestämmelser om medborgarenergigemenskaper och gemenskaper för förnybar energi. Förutom att beskriva syftet med respektive gemenskap föreskrivs att dessa inte får överföra el för annans räkning på en elektrisk starkströmsledning utanför byggnad.

Nya definitioner relaterade till flexibilitet

Definitioner av exempelvis vad som avses med aggregering, aggregator och oberoende aggregator föreslås införas i ellagen. Genom dessa definitioner klargörs tillämpningsområdet för de övriga reglerna om aggregering som föreslås införas i ellagen.

Anskaffande av stödtjänster

En ny bestämmelse införs i ellagen som innebär att stödtjänster som behövs för elnätets effektiva, tillförlitliga och säkra drift ska anskaffas på ett öppet, icke-diskriminerande och marknadsorienterat sätt. Bestämmelsen gäller inte för helt integrerade nätkomponenter. En systemansvarig får inte ingå avtal om stödtjänster förrän de metoder som används för att utforma avtalen har godkänts av nätmyndigheten. En bestämmelse införs om att en systemansvarig ska offentliggöra vilka stödtjänster som ska anskaffas tillsammans med villkoren för stödtjänsterna.

Incitament för användning av flexibilitetstjänster

En regel införs i ellagen som innebär att användningen av flexibilitetstjänster för att förbättra effektiviteten i nätverksamheten ska kunna påverka intäktsramen för nätföretaget. En sådan bedömning ska kunna ge en ökning eller minskning av intäktsramen.

Specifikationer för flexibilitetstjänster

Bestämmelser införs i ellagen som innebär att systemansvarige för distributionssystem ska ta fram specifikationer för flexibilitetstjänster. De systemansvariga ska också ta fram en förteckning över lämpliga standardiserade marknadsprodukter för flexibilitetstjänster.

Nätutvecklingsplaner

a. En bestämmelse införs i ellagen som anger att systemansvariga för distributionssystem ska vara skyldiga att ta fram nätutvecklingsplaner. I direktivet anges att utvecklingen av ett distributionssystem ska baseras på en transparent nätutvecklingsplan som den systemansvarige för distributionssystemet ska offentliggöra minst vartannat år och överlämna till tillsynsmyndigheten. Det är fortfarande för tidigt att säga något om hur vi ska implementera nätutvecklingsplaner i Sverige. Ei kommer göra ett förarbete om nätutvecklingsplaner i ett kommande projekt. Här kan du läsa mer om nätutvecklingsplaner.

b. En bestämmelse införs i ellagen som anger att systemansvariga för överföringssystem ska vara skyldiga upprätta tioåriga nätutvecklingsplaner. Nätutvecklingsplanerna ska upprättas och lämnas in till Ei vartannat år.

Utvärdering av utvecklingen av ett smart elnät

Systemansvariga för överförings- och distributionssystem ska lämna uppgifter till nätmyndigheten om utvecklingen av ett smart elnät. Utvärderingen av utvecklingen av smarta nät ska göras utifrån en begränsad uppsättning indikatorer. Under 2020 pågick en egeninitierad förstudie med att analysera vilka indikatorer som är lämpliga att använda i ett kommande föreskriftsarbete. Här kan du läsa mer om projektet Indikatorer för smarta elnät.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL