Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-12 14:40:40

Ei:s strategi för ett flexiblare elsystem i Sverige

Energimarknadsinspektionens (Ei) arbete med flexibilitet pågår inom flera områden. Bland annat föreskrifter om nättariffer och nätutvecklingsplaner, utveckling av lokala flexibilitetsmarknader och information om elhandelsavtal. För ett effektivt och driftsäkert energisystem strävar Ei efter att främja flexibla energimarknader. Nu finns en uppdaterad strategi som sträcker sig fram till 2028.

De senaste åren har mycket hänt inom energiområdet. Den stora efterfrågan på el från transportsektorn och industrin, tillsammans med händelser i omvärlden, sätter ännu mer fokus på flexibilitet i elanvändningen.

− Flexibilitet i elsystemet bidrar till ett robust system och därför är det av stor vikt att vi jobbar systematiskt med dessa frågor. Det finns potential att göra mer och därför tittar vi på alla olika kundtyper för att förstå hur vi kan bidra till mer flexibilitet, säger Ulrika Hesslow, generaldirektör på Ei.

Tre strategiska områden

Flexibilitetsstrategin handlar om att skapa förutsättningar för mer flexibilitet i elsystemet och består av de tre strategiska områdena. Inom varje område finns ett antal frågeställningar där Ei ser möjligheter att främja utvecklingen av flexibilitet och bidra till omställningen av energisystemet. Strategin beskriver hur Ei ska arbeta med de prioriterade frågorna under följande tre områden:

  1. Effektiva marknader som främjar flexibilitet, där Ei ska verka för att ta bort hinder för marknadsaktörer som vill och kan handla med flexibilitet på marknadsplatser samt för att lokala flexibilitetsmarknader utvecklas mot att bli väl fungerande marknader (se avsnitt 3.1).
  2. Effektivt nätutnyttjande, där Ei:s arbete ska leda till att nätföretagen har rätt förutsättningar att använda flexibilitet, vilket genom korrekta prissignaler och incitament för nätföretag och elkunder leder till ett samhällsekonomiskt effektivt nyttjande av resurser (se avsnitt 3.2).
  3. Flexibla elkunder, där Ei:s arbete ska bidra till att främja elkundernas förmåga och vilja att bidra med flexibilitet (se avsnitt 3.3).
    Ei arbetar strategiskt för att främja utvecklingen av flexibilitet genom hela kedjan. Från interna projekt, tillsyn, regelutveckling, internationella nätverk till hur vi aktivt för dialog med de aktörer som ska genomföra förändringar på marknaden.

Ei:s strategi för flexibilitet i elsystemet i pdf-format Öppnas i nytt fönster.

Mer om flexibilitet i elsystemet på ei.se Öppnas i nytt fönster.

Så här definierar Ei flexibilitet

Flexibilitet är förmågan i ett energisystem att anpassa sig till varierande inmatnings- och uttagsmönster samt tillgång till nätkapacitet.Flexibilitet bidrar också till ett mer driftsäkert och robust energisystem.

Av den energipolitiska inriktningspropositionen framgår också att efterfrågeflexibilitet och energilager kan utvecklas vidare och i framtiden bidra till en tryggare energiförsörjning.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL