Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 10:20:24

Ei har lämnat förslag till ändringar i ellagen för att stärka skyddet mot oschyssta affärsmetoder

Förra året fick Energimarknadsinspektionen (Ei) i uppdrag av regeringen att ta fram lagförslag i syfte att motverka oschyssta affärsmetoder på elhandelsmarknaden. Nu har Ei lämnat rapporten Oschyssta affärsmetoder: En rapport med författningsförslag, till regeringen (Klimat- och näringslivsdepartementet).

Ei arbetade under 2021 med ett egeninitierat projekt kring oschyssta affärsmetoder på elhandelsmarknaden för att undersöka vilka åtgärder som skulle kunna vidtas för att förbättra konsumenters och mindre företags situation. I januari 2022 överlämnades en rapport med åtgärdsförslag till regeringen. I april fick sedan Ei ett uppdrag att, med utgångspunkt i de åtgärder som vi presenterade i rapporten, ta fram författningsförslag för de åtgärder som innebär ändringar i ellagen.

Förslag som ökar skyddet mot oschyssta affärsmetoder och bidrar till konkurrens på lika villkor

I rapporten som Ei nu lämnat till regeringen presenterar vi ett antal förslag på ändringar i ellagen.

— De förslag vi lagt fram är viktiga var och en för sig men kommer i kombination med varandra, om de alla genomförs, att ge ännu bättre effekt och skydd för elanvändare. Förslagen ska även bidra till ökat förtroende för marknaden och konkurrens på mer lika villkor för elhandelsmarknadens olika aktörer, säger Sina Granath, jurist på avdelningen för konsumenträtt och projektledare för uppdraget.

Detta handlar Ei:s förslag till ändringar i ellagen om

Kundbestämmelser i ellagen ska gälla även leverantörer av mellanhandstjänster.

Det finns tredje parter på marknaden som kliver in mellan elhandelsföretag och elanvändare. Leverantörer av mellanhandstjänster erbjuder bland annat avtalstecknings- och faktureringstjänster men levererar inte el och har därför ingen leveransskyldighet. Elanvändare uppfattar dock många gånger dessa företag som elhandelsföretag. Ei föreslår bland annat följande:

  • En definition av leverantör av mellanhandstjänster ska införas i ellagen.
  • Leverantörer av mellanhandstjänster ska ha samma skyldigheter som elhandelsföretag och elnätsföretag vid fakturering enligt ellagen. De ska också ha fastställda rutiner för att kunna hantera klagomål, lämna information om uppdragsavtalets villkor samt lämna viss information på sina webbplatser och i sin reklam.

Mikroföretag* ska ha en ångerrätt på 14 dagar.

Många av de klagomål som kommer in till Ei visar att de allra minsta företagen drabbas av oschyssta affärsmetoder på elhandelsmarknaden. Ei föreslår bland annat följande:

  • Mikroföretag ska ha en ångerrätt på 14 dagar när ett avtal med ett elhandelsföretag eller en leverantör av mellanhandstjänster ingås på distans eller utanför företagens affärslokal.

Aktörer på elhandelsmarknaden ska vara skyldiga att anmäla sin verksamhet till Ei.

Det saknas ett strukturerat sätt för Ei att få tillgång till information om vilka aktörer som agerar på elhandelsmarknaden. Ei föreslår följande:

  • Elhandelsföretag, leverantörer av aggregeringstjänster och leverantörer av mellanhandstjänster på elhandelsmarknaden ska vara skyldiga att anmäla samt rapportera in uppgifter om sin verksamhet och antalet kunder till Ei.

Fullmakter ska vara tydligt separerade från övriga avtalsvillkor och ska godkännas skriftligen.

I elhandelsavtal finns i vissa fall fullmakter bland avtalsvillkoren och när elanvändare godkänner villkoren lämnar de samtidigt en fullmakt, något de kan vara omedvetna om. Ei föreslår bland annat följande:

  • Fullmakter ska vara tydligt separerade från övriga avtalsvillkor.
  • Avtalsvillkor och fullmakter ska accepteras var för sig. En fullmakt ska accepteras skriftligen av elanvändaren.

Uppsägningstidens längd får inte överskrida en månad.

Uppsägningstidernas längd varierar bland de olika elhandelsavtalen som finns på marknaden. Ei föreslår bland annat följande:

  • Uppsägningstidens längd för ett elhandelsavtal med en konsument eller ett mikroföretag får inte överskrida en månad.

Här kan du läsa Ei:s rapport Oschyssta affärsmetoder: En rapport med författningsförslag (Ei R2023:01).

Fotnot: *Ei följer EU-kommissionens rekommendation om definition av mikroföretag vilken innebär företag med färre än 10 anställda och vars omsättning eller balansomslutning inte överstiger två miljoner euro per år.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL