Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-19 17:41:04

Ei har tagit fram åtgärdsförslag för att motverka oschyssta affärsmetoder på elhandelsmarknaden

Energimarknadsinspektionen (Ei) har under de senaste åren sett en ökning av tvivelaktiga affärsmetoder bland elhandelsföretag i Sverige. Därför startade Ei våren 2021 ett projekt för att titta närmare på problemen och ta fram förslag till åtgärder. Nu är rapporten klar och i den listar vi elva förslag som kan bidra till att förbättra elanvändares situation på den svenska elhandelsmarknaden.

Begreppet oschyssta affärsmetoder används för att beskriva sådant agerande hos elhandelsföretag som skapar problem för kunderna på elhandelsmarknaden. Det kan exempelvis vara när företag använder ogiltiga fullmakter, vilseledande försäljningsargument eller oskäliga avtalsvillkor med höga brytavgifter och långa uppsägningstider.

— Ei får kontinuerligt in klagomål från konsumenter och mindre företag som känner sig vilseledda under och efter försäljningsprocessen. Även om de flesta elhandelsföretag sköter sig, så har användandet av oschyssta affärsmetoder ökat under senare år. Det påverkar kunder och hela elhandelsmarknaden negativt, och är något vi ser mycket allvarligt på, säger projektledare Samuel Wahlberg.

Bättre skydd för konsumenter och små företag

Rapporten innehåller elva åtgärdsförslag som syftar till att förbättra konsumenters och mindre företags situation på elhandelsmarknaden. Sammantaget förbättrar de även marknadens funktion.

— Vi har tagit fram förslag inom områden där vi ser återkommande problem. Och i det arbetet har vi lyssnat in kunder, utvärderat klagomålsstatistik, och haft dialog med branschföreträdare och andra organisationer. Vi ser bland annat att ellagen behöver omfatta mellanhänder och att skyddet för små företag måste bli bättre, berättar Samuel Wahlberg.

Några av förslagen i Ei:s rapport

  • Ge mikroföretag* 14 dagars ångerrätt. Mikroföretag föreslås få en ångerrätt på 14 dagar vid tecknande av elhandelsavtal på distans eller utanför elhandelsföretagets affärslokaler.
  • Utvidga ellagens kundbestämmelser så att mellanhänder omfattas. Ei föreslår att det förtydligas att dessa bestämmelser inte enbart omfattar elhandelsföretag utan även mellanhänder, ombud, som förmedlar bland annat elhandelsavtal. Elanvändare ska inte behöva mista sina rättigheter för att ett avtal ingåtts via eller med en mellanhand.
  • Ge elanvändare rätt att pausa byte av elhandelsavtal. En elanvändare ska kunna pausa ett byte av elhandelsföretag i situationer där elanvändaren inte anser att den tackat ja till ett nytt elhandelsavtal.
  • Standardisera fullmakter. Branschen föreslås standardisera fullmakter så att innehållet i fullmakterna blir tydligt för elanvändare samt att processerna på marknaden förenklas.

­­— Alla förslag som vi listat är individuellt viktiga och gör skillnad men den största vinsten får vi så klart om alla förslag genomförs. De har olika karaktär, vissa syftar till att lösa ett specifikt problem medan andra är bredare. Det behövs flera lösningar och angreppssätt för att få bort de oschyssta metoderna på marknaden, säger Samuel Wahlberg.

Vissa företag använder telefonförsäljningsmetoder som väcker stort missnöje och leder till problem för kunderna på marknaden. Utöver de elva åtgärdsförslagen, lyfter därför Ei fram möjliga åtgärder som berör telefonförsäljning. De kallas möjliga för att vi anser att de behöver utredas vidare.

I rapporten belyser Ei också vikten av samverkan med andra myndigheter för att motverka oschyssta affärsmetoder.

Fortsatt arbete

Eftersom åtgärdsförslagen har olika inriktning och karaktär, är tanken att ansvaret för att arbeta vidare med förslagen landar på olika organisationer. Flera av förslagen ligger inom Ei:s ansvarsområde och dem vill vi jobba vidare med under 2022.

Fotnot: *Ei följer EU-kommissionens rekommendation om definition av mikroföretag vilken innebär företag med färre än 10 anställda vars årsomsättning inte överstiger två miljoner euro.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL