Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 01:20:55

Ei har lämnat rapporten Kapacitetsutmaningen i elnäten till regeringen

Den 1 oktober lämnade Energimarknadsinspektionen (Ei) över rapporten Kapacitetsutmaningen i elnäten till regeringen. I rapporten har Ei undersökt omfattningen av kapacitetsbrist i elnäten och om planerade nätinvesteringar avhjälper kapacitetsbristen, utrett om regelverket avseende ansvar och roller behöver förtydligas samt analyserat möjliga lösningar kopplade till de problem som identifierats.

Samverkan mellan många områden

Ei betonar bland annat vikten av att genomföra de lagstiftningsändringar som vi föreslagit i rapporten Ren energi inom EU (Ei R2020:02). EU-reglerna bidrar till att klargöra ansvarsförhållandet bland marknadens aktörer och vilka verktyg som finns för att avhjälpa problem kopplade bland annat till nätkapacitetsbrist. Även EU:s tredje inre marknadspaket bidrar till att utveckla området.

– Vi har tittat på många frågor under det här uppdraget. En viktig slutsats är att kapacitetsutmaningen inte har en lösning utan flera. Flera aktörer måste också samverka för att vi ska kunna lösa utmaningen på bästa sätt, säger Ei:s generaldirektör Anne Vadasz Nilsson.

En handlingsplan med åtgärder på kort och lång sikt

Ei har landat i ett antal rekommendationer och förslag som sammanställts i en handlingsplan. Handlingsplanen innehåller åtgärder som Ei anser är viktiga för att avhjälpa kapacitetsbristen i elnäten på kort och lång sikt.

– Vi har nätkapacitetsbrist i vissa regioner i dagsläget vilket har gjort det extra viktigt att klargöra ansvar och roller. Vi anser att det på kort sikt är angeläget att anslutningsplikten vid kapacitetsbrist förtydligas. Dagens problem hade också kunnat mildras med en mer samordnad nätutveckling och för att motverka att kapacitetsbrist uppstår i framtiden, anser vi att det är viktigt att vårt förslag kopplat till nätutvecklingsplaner blir verklighet, säger Elon Axberg, projektledare för kapacitetsuppdraget.

Förslag om förtydligad anslutningsplikt

I rapporten lägger Ei ett förslag om att nätföretag inte får säga nej till nyanslutningar på grund av nätkapacitetsbrist om kapacitetsbristen kan åtgärdas med andra samhällsekonomiskt motiverade åtgärder än utbyggnad av elnätet.

– På kort sikt är det inte realistiskt att bygga ut elnäten och då är det viktigt att företagen anstränger sig för att hitta alternativ så att fler kunder kan använda det befintliga nätet, säger Elon Axberg.

Nätutvecklingsplaner viktiga för att förebygga kapacitetsbrist

Ei anser att nätutvecklingsplaner är viktiga verktyg för att nätkapacitetsbrist inte ska uppstå i framtiden, och har lagt förslag kopplat till sådana planer i rapporten Ren energi inom EU.

– Förslaget innebär att det kommer ställas högre krav på att samordna nätutbyggnad med andra nätföretag och med Svenska kraftnät, och på så sätt skapas en bättre helhetssyn. Kommuner och regioner kommer att kunna vara delaktiga och planerna ökar även transparensen kring vilka behov nätföretagen har av att köpa flexibilitetstjänster under kommande år, berättar Elon Axberg.

Ett arbete i dialog

I arbetet med rapporten har projektgruppen på Ei genomfört flera seminarier med stort deltagande, medverkat i andras seminarier, och gett möjlighet för aktörer att komma med synpunkter och inspel. Projektet har också haft löpande möten med Energiföretagen Sverige, Svenska kraftnät och länsstyrelser samt bilaterala möten med ett antal aktörer.

– Det har varit ett stort intresse kring projektet. Många nya aktörer har varit med, vilket vittnar om att det är drag i frågan och att det finns mycket innovationskraft. Nu ser vi med spänning fram emot hur våra förslag och rekommendationer tas vidare, säger Elon Axberg.

Rapporten

Ei:s rapport Kapacitetsutmaningen i elnäten

Rapporten inleds med en översikt över Ei:s rekommendationer och förslag följt av en sammanfattning.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL