Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-30 21:58:36

Uppdaterad tidplan för projekt Indikatorer för smarta elnät

I slutet av 2019 startade Energimarknadsinspektionen (Ei) projektet Indikatorer för smarta elnät. Under 2020 pågick ett arbete med att analysera vilka indikatorer som är lämpliga att använda i ett kommande föreskriftsarbete. Rapporten, som projektet ska utmynna i, är planerad till maj 2021.

Förra året gjordes, förutom ett analysarbete, även en konsultstudie och möten hölls med den externa referensgruppen som är knuten till projektet. Målet var att projektet skulle lämna en rapport i slutet av 2020. Rapporten kommer dock att vara klar först i maj 2021.

– Vi har behövt skjuta på rapporten av flera skäl men främst för att det är ett komplext område att analysera och för att flera projektmedlemmar har behövts i regeringsuppdragen på Ei. Nu jobbar vi för att kunna publicera rapporten i maj, berättar projektledare Johanna Rosenlind.

Bakgrund i Elmarknadsdirektivet

Bakgrunden till det här uppdraget är Elmarknadsdirektivet Artikel 59 - Tillsynsmyndigheternas uppgifter och befogenheter, som anger att tillsynsmyndigheten ska ha följande uppgift (1.l):

Övervaka och utvärdera resultatet hos systemansvariga för överförings- och distributionssystemen i förhållande till utvecklingen av ett smart nät som främjar energieffektivitet och integreringen av energi från förnybara energikällor utifrån en begränsad uppsättning indikatorer, och offentliggöra en nationell rapport vartannat år, med rekommendationer.

Denna artikel bildar ramen för Ei:s uppdrag. Rapporten kommer beskriva hur vi ser på formuleringen och ge rekommendationer kring genomförande för att uppfylla kraven.

Projekt Indikatorer för smarta elnät är ett förprojekt inför arbetet med nya föreskrifter. Det arbetet börjar efter det att rapporten blivit klar.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL