Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-24 04:44:42

Ei presenterar 10 åtgärder som ska effektivisera anslutnings­processen till elnätet och påskynda elektrifieringen

För att nå klimatmålen och stärka svensk konkurrenskraft behöver samhället elektrifieras i en högre takt. Idag kan bristfällig informations­delning vid ansökan om anslutning till elnätet försvåra elektrifieringen. Nu presenterar Ei tio åtgärder som kan bidra till färre luftbokningar och en mer transparent ansökningsprocess.

Utifrån ett regeringsuppdrag har Energimarknadsinspektionen (Ei) arbetat fram tio åtgärder som ska utveckla och effektivisera informationsdelning av relevant information mellan den som ansöker om nätanslutning, eller höjning av avtalad effekt, och distributionsnätsföretag och transmissions­nätsföretag vid ansökningar om nya anslutningar till elnäten och hur informationen ska delas vidare till berörda parter. Informations­delningen ska säkerställa att samhällets resurser utnyttjas optimalt samt att utvecklingen och driften av elsystemet är säker och effektiv.

— Under arbetets gång har vi identifierat ett antal utmaningar som till­sammans har en betydande påverkan på möjligheten att nyttja resurser på ett optimalt sätt, nämligen luftbokningar, otillräckligt med information samt brist på transparens i ansöknings­processen, säger Marielle Lahti expert på Ei.

Samverkan och dialog har resulterat i 10 åtgärder som effektiviserar informations­utbytet

Arbetet med uppdraget har skett i samverkan med Svenska kraftnät. Ei har också haft dialogmöten med företrädare för nätföretag, producenter samt förbrukare som fått möjlighet att komma med inspel och lämna synpunkter skriftligt.

— Vår analys av utmaningarna och vår dialog med aktörer har resulterat i tio åtgärder som vi bedömer kan leda till ett utvecklat och effektivt utbyte av information samt en höjning av ansluten effekt, säger Marielle Lahti expert på Ei.

De tio åtgärderna presenteras i illustrationen nedan utifrån tre delar; indikation om an­slutning, ansökan och befintliga anslutningar, samt utifrån vilken utmaning de syftar till att lösa; luftbokningar eller transparens.

Ei bedömer att sju av åtgärderna kan genomföras redan idag (grön - kort sikt), ytterligare två kan genomföras inom sex månader (gul - medellång sikt) och att den resterande kan genomföras inom ett år (blå - lång sikt).

Bilden visar tio åtgärder som ska effektivisera informationsdelningen runt anslutningsprocessen till elnätet samt när det är möjligt att implementera dem. Följande tre åtgärder finns under rubriken Indikation om anslutning: Aktiv köhantering - kort sikt, Kapacitetskarta - kort sikt, Transparens om kö - kort sikt. Under rubriken Ansökan finns åtgärdsförslagen: Krav på ansökan - kort sikt, Informationsutbyte nätföretag - medellång sikt, Branschpraxis - medellång sikt, Tidplan anslutning - kort sikt, Standardiserad rutin - kort sikt, Ansökningsplattform - lång sikt. Den sista åtgärden finns under rubriken Befintliga anslutningar och kallas Disponering av effekt - kort sikt. Följande redan nämnda åtgärder ligger under rubriken Luftbokningar; Aktiv köhantering, Krav på ansökan, Informationsutbyte nätföretag, Branschpraxis och Disponering av effekt. Följande åtgärder finns under rubriken Transparens; Kapacitetskarta, Transparens om kö, Tidplan anslutning, Standardiserad rutin och Ansökningsplattform. Alla åtgärder finns presenterade i rapporten Informationsdelning vid ansökningar om anslutning till elnäten som nås via länk längre ner på sidan..

Här presenteras de 10 åtgärderna kortfattat:

  1. Aktiv köhantering: Nätföretagen har anslutningsplikt och bör därför ha en aktiv köhantering genom dialog med sökande kunder för att säkerställa att ansökan gäller den kapacitet/effekt som den sökande kunden har ett behov av. I en sådan dialog kan det även framkomma om det finns åtgärder som de an­slutande kunderna kan vidta för att kunna ansluta snabbare.
  2. Information om kapacitet: Svenska kraftnät ska få i uppdrag att utreda formerna för och ansvara för att utveckla en kapacitets­karta på nationell nivå.
  3. Transparens om köläget: Nätföretag med kapacitetsbrister i näten och kö för anslutning bör redan idag publicera information om köläget, antal kunder i kön, uppskattad effekt i kön och annan relevant information. Även uppgift om tillgänglig kapacitet bör publiceras genom till exempel en kapacitetskarta.
  4. Krav på ansökan: Nätföretagen ska begära in information från den sökande kunden. Den information som begärs in ska vara relevant för nätföretagets egen handläggning av ansökan om anslutning eller information som ska eller bör delas med andra nätföretag. Det kan gälla uppgift om huruvida den sökande kunden ansökt om anslutning i annat nät, det anslutande projektets mognadsgrad eller energianalys.
  5. Branschpraxis: Nätföretagen bör gemensamt ta fram en branschpraxis som anger vad som ryms inom begreppet mognadskrav.
  6. Rutiner för anslutning: Bestämmelsen i 4 kap. 6 § ellagen ändras så att nät­företagens skyldighet att ta fram rutiner för anslutning omfattar elektriska anläggningar. Ett nätföretag ska offentliggöra sina rutiner. Ei bör få ett be­­myndigande i förordningen om elnätsverksamhet om att meddela närmare föreskrifter om vad rutinerna ska innehålla och hur de ska offentliggöras. Det finns inget som hindrar att nätföretagen redan idag tar fram och offentliggör rutiner för anslutning av elektriska anläggningar.
  7. Tidsplan för anslutning: Bestämmelsen i 4 kap. 8 § ellagen ändras så att nätföretagens skyldigheter att ta fram tidsplaner för handläggning och an­slutning omfattar elektriska anläggningar. Det finns inget som hindrar att nätföretagen redan idag tar fram tidplaner för anslutning av elektriska anläggningar.
  8. Informationsutbyte: Bestämmelsen i 9 § i förordningen (2022:585) om elnäts­verksamhet ändras så att skyldigheten att utbyta och samordna information inte endast gäller mellan distributionsnätsföretag och trans­missions­nätsföretag utan även distributionsnätsföretag sinsemellan. En ny bestämmelse bör införas med ett bemyndigande till Ei att meddela närmare föreskrifter om informations­­utbytet och samordningen av information nätföretagen sins­emellan i samband med anslutning av en elektrisk anläggning.
  9. Ansökningsplattform: En central plattform för informationsdelning i anslutnings­processen bör etableras. Svenska kraftnät bör ges uppdrag att utreda behovet och lämplig teknisk lösning, samt regelverk, för informations­delning kopplad till ansökan om anslutning.
  10. Disponering av outnyttjad effekt: Ei bör utreda nätföretagens rätt att disponera över den effekt som inte utnyttjas inom ramen för anslutnings­avtal eller abonnemangs­avtal och i vilken utsträckning det ska leda till ersättning till kunden. Det finns inget som hindrar att nätföretagen redan idag, i dialog med befintliga kunder, kommer överens om hur effekt som inte utnyttjas disponeras.

Mer information

Till rapporten: Informationsdelning vid ansökningar om anslutning till elnäten Ei R2024:05

På sidan Informationsdelning vid anslutning till elnätet finns mer information om regeringsuppdraget.

Kontakt
Informationsdelning vid anslutning till elnäten

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter