Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 19:23:54

Strategi ska tydliggöra Ei:s arbete med flexibilitet

Just nu pågår flera projekt på Energimarknadsinspektionen (Ei) som är kopplade till flexibilitet – införandet av timprisavtal på Elpriskollen, regeringsuppdrag om kapacitetsfrågan, utformning av elnätstariffer för ett effektivt nätutnyttjande, listan kan göras lång.

För att få en tydligare bild av det flexibilitetsarbete som pågår på Ei görs nu en kartläggning som så småningom ska utmynna i en strategi.

Diskussionerna om hur flexibilitet på olika sätt kan användas för att göra energisystemet mer effektivt har pågått i många år. En av dem som varit med från början är Marielle Lahti, expert på Ei sedan många år tillbaka. Hon har också varit projektledare på regeringsprojektet Forumet för smarta elnät under de drygt tre år som det pågick.

– Jag ser stora möjligheter med flexibilitet. För mig är det nyckeln till fortsatt utveckling av energimarknaderna. Genom att utnyttja flexibilitet på olika sätt kan vi hitta bättre lösningar för att använda energin och elnäten smartare. Det ger också kunderna nya möjligheter att vara energiaktörer genom att producera, köpa och sälja el, säger hon.

Omställningen av energisystemet pågår och på en framtida elmarknad med en högre andel variabel elproduktion i form av vind- och solkraft ökar utmaningarna. Här har olika typer av flexibilitetslösningar en viktig roll att fylla. En flexibel elproduktion och möjlighet till lagring av el kan både bidra till ett mer effektivt elsystem och samhällsekonomiska vinster.

Arbetar på flera plan

Flexibilitet är en faktor att räkna med i framtidens energisystem såväl i Sverige som i övriga Europa. Inte minst är den starkt kopplad till de nya EU-regelverken som kommit till följd av Ren energipaketet.

– Att nyttja flexibilitet både i elnäten och på kundsidan är en nödvändig utveckling för att uppnå målen i Ren energipaketet, säger Johanna Rosenlind, analytiker på Ei.

För Ei är det viktigt att följa utvecklingen både i Sverige och internationellt, och arbete kopplat till flexibilitet utförs även i Ei:s internationella samarbetsorganisationer NordREG* och CEER**och i EU-myndigheten ACER***.

Kartläggning pågår

Eftersom det pågår många projekt på Ei med anknytning till flexibilitet, ska myndigheten nu ta fram en strategi. Arbetet börjar med en kartläggning.

– Vi har valt att titta brett på begreppet och kartlägga alla projekt på Ei som på något sätt är kopplade till flexibilitet, säger Johanna Rosenlind. Utifrån kartläggningen tar vi fram en strategi för hur vi ska jobba med flexibilitet på Ei. Strategin kommer även att innehålla en prioritering av de olika projekt som pågår.

Tre områden där Ei kan vara med och påverka
Flexibilitet i energisektorn omfattar flera områden och det är många företag, forskare och organisationer som driver utvecklingen framåt.

– Just nu ser vi till exempel att flera olika lösningar testas på nätsidan där flexibilitet kan vara ett alternativ till traditionell nätutbyggnad. Utifrån ett nätperspektiv så förändrar det här fundamentalt principerna för att bygga nät, det ska bli intressant att följa utvecklingen, säger Johanna Rosenlind.

I sin kartläggning har Ei identifierat tre områden där myndigheten kan påverka och bidra till utvecklingen.

Dessa områden är:

  • Effektiva prissignaler: stimulera och möjliggöra en effektiv prissättning av resurser och tjänster (flexibilitet och stödtjänster) där prissignalen når kunden.
  • Effektivt nätutnyttjande: Stimulera elnätsföretagen till ett effektivt utnyttjande och utbyggnad av elnätet.
  • Kundens bidrag till efterfrågeflexibilitet. Stärka kundens möjlighet att bidra med sin flexibilitet genom att till exempel ta bort eventuella hinder för oberoende aggregatorer.

– Det är områden där flexibilitet kan vara ett verktyg i utvecklingen och där vi som myndighet har en viktig roll att spela, säger Marielle Lahti.

Bidra med information

En strategi för Ei:s flexibilitetsarbete beräknas vara klar i höst. Strategin blir ett verktyg för att strukturera arbetet internt och på ett tydligare sätt kunna berätta om arbetet externt. För att flexibilitet ska få genomslag på marknaden är en av de viktigaste uppgifterna för Ei att bidra med information och kunskap.

– Historiskt har vi lagt stor vikt på underliggande system som ska göra flexibilitet möjlig, till exempel funktionskrav för smarta mätare. Vi har på flera sätt arbetat för att rigga regelverket så att det går att dra nytta av flexibilitet, säger Marielle Lahti, nu är det viktigt att öka kunskapen, framförallt hos kunderna, om hur de kan dra nytta av de möjligheter som flexibilitet kan bidra med.

Här finns mer information om Ei:s arbete med flexibilitet.

Fotnot: *NordREG, Nordic Energy Regulators, är ett samarbete mellan de nordiska tillsynsmyndigheterna för energi.
**CEER – Council of European Energy Regulators är en organisation för självständiga nationella tillsynsmyndigheter inom Europeiska unionen och EEA (European Economic Area). Energimarknadsinspektionen (Ei) är en av medlemmarna.
***ACER (The European Agency for the Cooperation of Energy Regulators) är en byrå för samarbete mellan EU:s tillsynsmyndigheter inom energiområdet.

Så här definierar Ei flexibilitet

Vi definierar flexibilitet som elsystemets förmåga att alltid svara på förändringar som kan påverka balansen mellan inmatad effekt och last. Det är möjligheten att förändra last eller inmatad effekt jämfört med det planerade eller förväntade tillståndet.

Kontaktuppgifter
Marielle Lahti
Projektledare och expert

016-542 91 32

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter