Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-28 19:29:01

Så tas Forumet för smarta elnäts arbete vidare

I slutet av januari fick Energimarknadsinspektionen (Ei) och Energimyndigheten i uppdrag av regeringen att ta fram förslag på hur Forum för smarta elnäts arbete kan tas vidare. Ei föreslår bland annat att myndigheten inrättar ett dialogforum för frågor om efterfrågeflexibilitet och kapacitetsbrist.

Forum för smarta elnät inrättades för perioden 2016–2019 efter ett beslut från regeringen. Syftet med Forumet var att främja och utveckla dialogen om smarta elnäts möjligheter i omställningen av energisystemet.

I januari fick Ei och Energimyndigheten var sitt uppdrag av regeringen att ta fram förslag på hur arbetet kan tas vidare inom respektive myndighet.

Marknadsdesign, smarta elnät och efterfrågeflexibilitet

De av Forumets aktiviteter som under arbetets gång identifierats som mest naturliga för Ei att ta vidare handlar om konkreta aktiviteter kopplade till i huvudsak marknadsdesignfrågor inom smarta elnät och efterfrågeflexibilitet, medan aktiviteter kopplade till i huvudsak internationella samarbeten och exportfrämjande faller inom Energimyndighetens verksamhetsområden.

Energimyndigheten och Energimarknadsinspektionen är eniga om hur uppdelningen av Forumets arbete mellan myndigheterna bör ske.

– Det ligger redan i Ei:s uppdrag att arbeta med smarta elnät och efterfrågeflexibilitet, så många av forumets uppgifter tas om hand i det arbetet. Men vi ser att det finns ett fortsatt behov av diskussion och kunskapsutbyte kring de här frågorna och föreslår därför att Ei tar ansvar för att dialogen fortsätter, säger Karin Alvehag, biträdande chef för Ei:s avdelning för teknisk analys.

Ei:s förslag är att bjuda in till möten och diskussion under namnet "EFFEKT-dialogen". Syftet är att främja en fortsatt dialog mellan Ei, aggregatorer, nätföretag, regioner, kommuner och operatörer för olika marknadsplattformar i frågor som handlar om efterfrågeflexibilitet och kapacitetsbrist.

EFFEKT-dialogen kan både förvalta och föra vidare den kunskap och det nätverk som Forumet har byggt upp under tre år.

Dialog med Energimyndigheten

Ei och Energimyndigheten har haft dialog under genomförandet av regeringsuppdraget. Myndigheterna redovisar sina förslag i var sin rapport, som fokuserar på de delar som respektive myndighet bedömer att de kan ta vidare i sin verksamhet.

– Vi har haft dialog under arbetes gång för att inget ska falla mellan stolarna och vi är överens om hur vi ser på det fortsatta arbetet, säger Karin Alvehag.

Till Ei:s rapport: Förslag på hur Forumet för smarta elnäts arbete kan tas vidare inom Ei:s verksamhet (Ei R2020:03).

Kontaktuppgifter
Karin Alvehag
Avdelningschef Slutkundsmarknader

016 -16 27 29

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter