Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-30 21:16:35

Hur lång tid tar det för Ei att besluta om en kraftledning?

Hur lång tid tar det för Energimarknadsinspektionen (Ei) att fatta beslut om tillstånd för kraftledning? Det enkla svaret är 14,5 månader. Det var genomsnittstiden för Ei:s handläggning av en ny koncessionsansökan under 2019. Men handläggningstiden varierar beroende på hur komplexa ärendena är.

Tio år är en siffra som ofta nämns när det talas om hur lång tid det tar att bygga en kraftledning. Den finns bland annat med i Nätkoncessionsutredningen* som lämnades till regeringen i juni 2019. Av de tio åren handläggs ansökan hos Ei i mellan sex månader och tre år, beroende på komplexitet. Men det vanligaste är att handläggningen tar mellan 9 och 18 månader.

Ett arbete med många steg

Ett enkelt ärende skulle i bästa fall kunna ta sex månader, medan en ansökan om en stamnätsledning som berör många markägare och intressenter kan ta upp emot tre år att handlägga. Bland annat på grund av kompletteringar, krävande utredningsarbete och ett stort antal remissvar.

– Det kan låta som en lång tid och till viss del beror det på att vi har fokuserat på att höja kvaliteten på våra prövningar, säger Simon Engelhardt, jurist på Ei. Samtidigt har handläggningen effektiviserats genom att vi under ett par års tid har jobbat med att förbättra våra processer. Jämfört med för några år sedan så har Ei:s handläggningstid halverats.

Att det tar cirka tio år för en kraftledning att komma på plats, från planering till färdigställande, beror på att en planerad byggnation innehåller många delar.

– Innan ansökan kommer in till Ei har arbetet ofta pågått i 3–5 år, säger Göran Heldesten, jurist på Ei. Det är ungefär den tid det tar för företaget att göra förstudier, stråkutredningar, samråd, miljöinventeringar och liknande.

När ansökningshandlingarna är klara skickas de in till Ei. Om det saknas uppgifter i ansökan, begär Ei kompletteringar innan själva prövningen kan börja.

– Ett mål är att minska antalet kompletteringar eftersom det tar tid både för oss och för företagen. Det försöker vi göra genom bland annat information och möten med företagen, men vi har också ändrat vår rutin för att kunna identifiera vilka kompletteringar vi behöver redan i ett tidigt skede, säger Simon Engelhardt.

Demokrati och möjlighet att överklaga

I Ei:s prövning ingår det att utreda ärendet och pröva ansökan enligt ellagen och miljöbalken. Enligt elförordningen ska sedan alla ansökningar om nätkoncession, både ansökningar om en ny ledning eller om förlängt tillstånd för en befintlig ledning, skickas på remiss till sakägare och intressenter. Dessa ska i sin tur få två eller tre månader på sig att svara på remissen. Om det kommer in nya fakta i ärendet genom remissvaren, skickas de åter till företaget som får bemöta dem.

– Det är en demokratisk process som måste få ta den tid den tar, säger Göran Heldesten. Det är viktigt att man inte lockas att göra en sämre prövning för att spara tid. Ei fokuserar istället på att ha en effektiv handläggningsprocess med rätt resurser och tydlig information till elnätsföretagen så att ansökningarna håller en hög kvalitet.

De beslut som Ei fattar om tillstånd för kraftledningar går alltid att överklaga till Mark- och miljödomstolen. Beslutet kan överklagas både av företaget som ansökt om tillstånd eller av andra som berörs av ledningen. Även det behöver tas med i beräkningarna vid en kraftledningsbyggnation.

– En ledning kan medföra ett stort intrång för exempelvis berörda markägare och det är viktigt att de får komma till tals och att hänsyn tas till deras intresse i frågan och att deras intresse kan överprövas av en oberoende instans, säger Simon Engelhardt.

E-tjänst på gång

Ei har genom åren arbetat på flera sätt för att minska handläggningstiderna, både genom att effektivisera processen på myndigheten, men också genom att informera nätföretagen om vad som behöver finnas med i en ansökan för att Ei ska kunna pröva den utan tidskrävande kompletteringar. Ytterligare ett steg för att förenkla processen är att ta fram en e-tjänst för koncessionsansökan. Det arbetet har påbörjats och kommer att pågå under 2020.

* Moderna tillståndsprocesser för elnät SOU 2019:30 sidan 142.

Mer information om att koncessionsansökan.

Illustrationen visar hela processen och tidsspannet för att bygga en kraftledning

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter