Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-23 06:01:48

Tre metodförslag enligt Balansförordningen ska prövas av ACER

Tre metodförslag enligt Balansförordningen har överlämnats till ACER* för prövning. Beslut om metoderna kommer att fattas senast i mitten av juli 2020.

Under våren 2019 lämnade Svenska kraftnät och de övriga nordiska systemansvariga för överföringssystem in tre metodförslag till Energimarknadsinspektionen (Ei) och övriga nordiska tillsynsmyndigheter för energi enligt Balansförordningen (Kommissionens förordning (EU) 2017/2195 av den 23 november 2017 om fastställande av riktlinjer för balanshållning avseende el).

De tre metodförslagen syftar till att lägga fast villkor och rutiner för en regional aFFR balanskapacitetsmarknad i Norden. Exempelvis handlar förslagen om regler för reservering och prissättning av överföringskapacitet mellan elområden samt harmoniserade upphandlingsregler för aFRR balanskapacitet.

– Ei har till uppgift att pröva de tre metodförslagen. Innan vi fattar ett nationellt beslut om metoderna behöver vi dock vara överens med övriga nordiska tillsynsmyndigheter om att metodförslagen kan godkännas. Denna gång hade vi olika synpunkter på förslagen och vi enades därför om att metodförslagen istället skulle prövas av ACER, säger Maria Rydberg, senior analytiker och projektledare för Balansförordning.

I de fall de regionala tillsynsmyndigheterna inte enas om ett metodförslag ska förslaget istället prövas av ACER. Det följer av de gemensamma EU-regelverken. ACER kommer nu att pröva de tre metodförslagen. Beslut ska fattas av ACER senast i mitten av juli 2020.

Ärendena som ACERs prövning gäller är:

  • Metod för en marknadsbaserad tilldelningsprocess för kapacitet mellan elområden.
  • Gemensamma och harmoniserade regler och processer för utbyte och upphandling av balanskapacitet.
  • Undantag för att tillåta en leverantör av balanstjänster från att överföra sina skyldigheter att tillhandahålla balanskapacitet till en annan leverantör av balanstjänster.

Det går att följa Ei och ACER:s arbete med olika metodförslag på ei.se.

Fotnot: *ACER (The European Agency for the Cooperation of Energy Regulators) är en byrå för samarbete mellan EU:s tillsynsmyndigheter inom energiområdet.

Mer information finns även på NordREG:s webbplats och nyheten The Regulatory Authorities of CCR Nordic refer proposals for a Nordic aFRR capacity market to ACER. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter