Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 17:19:26

Ei föreslår nya regler för elnätsverksamhet

Idag lämnade Energimarknadsinspektionen (Ei) ett förslag till regeringen om nya regler för elnätsverksamhet.

Ei föreslår en ändring i ellagen inför tillsynsperioden 2024–2027. Syftet med förslaget är att ge elnätsföretag bättre incitament att välja de lösningar som på sikt är mest kostnadseffektiva när de beslutar om investeringar i elnäten.

– Vi vill utveckla regelverken kring elnäten för att säkerställa att näten byggs ut på ett kostnadseffektivt sätt. Med dagens snabba teknik- och samhällsutveckling är traditionella nätinvesteringar inte alltid den givna lösningen, säger Tony Rosten, ställföreträdande generaldirektör på Ei.

Utveckling av effektiviseringskravet

I promemorian föreslår Ei att effektiviseringskravet som finns i den nuvarande elnätsregleringen ska omfatta samtliga kostnader som elnätsföretaget har, det vill säga både kapitalkostnader och löpande kostnader. Idag kan effektiviseringskravet enbart tillämpas på de löpande påverkbara kostnaderna.

Ändringen skulle ge nätföretagen ökade incitament att välja andra lösningar än traditionella nätinvesteringar i de fall då dessa lösningar är mer kostnadseffektiva på sikt. Exempel på sådan lösning kan vara att företaget köper flexibilitetstjänster som ökar elnätets kapacitet, istället för att göra traditionella nätinvesteringar.

Förslag skickat till regeringen

Förslaget finns beskrivet i promemorian Ökade incitament för kostnadseffektiva lösningar i elnätsverksamhet – Förslag till lagändring (Ei PM2020:01) som Ei skickade in till Infrastrukturdepartementet den 18 februari.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter