Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-22 00:15:56

Elavbrott 2018 – nu är rapporten om leveranssäkerhet klar

Nu är Energimarknadsinspektionens (Ei:s) rapport om leveranssäkerheten i Sveriges elnät publicerad. Rapporten bygger på avbrottsdata för 2018 som elnätsföretagen årligen rapporterar in till Ei. Efter två år i rad med ovanligt god leveranssäkerhet innebär 2018 ett år med sämre leveranssäkerhet. En bidragande orsak till detta är de omfattande elavbrotten som kunderna på Gotland drabbades av under 2018.

Varje år rapporterar elnätsföretagen in uppgifter till Ei om hur många och hur långa elavbrott de haft i sina lokal- och regionnät. Uppgifterna om elavbrott använder Ei både i sin tillsyn och till kvalitetsincitamentet i intäktsramsregleringen.

Tillsynen består bland annat i att säkerställa att funktionskraven i ellagen och i Ei:s föreskrifter efterlevs. Som en del av tillsynen tar Ei även fram en årlig rapport om leveranssäkerheten i de svenska elnäten. Rapporten kan ge incitament och stöd till elnätsföretag som arbetar med att förbättra leveranssäkerheten i sina nät. Den är också viktig för att öka kunskapsnivån om elnätens leveranssäkerhet i samhället.

2018 blev ett trendbrott

Efter två år i rad med särskilt god leveranssäkerhet i elnäten kan man se ett trendbrott 2018. Medelavbrottstiden för oaviserade avbrott var 97 minuter och det genomsnittliga antalet oaviserade avbrott i lokalnäten var 1,49 avbrott per kund. Båda dessa värdena var sämre 2018 jämfört med 2016 och 2017.

– Under de tio åren som vi har samlat in mer detaljerade data så låg leveranssäkerheten i elnäten för 2018 nära medianvärdet. Men däremot var 2018 relativt dåligt för ett år då det inte inträffade några större stormar, säger Carl Johan Wallnerström, analytiker på Ei.

Avbrotten på Gotland hade stor påverkan

En sak som utmärkte 2018 års leveranssäkerhet var att ovanligt många avbrott orsakades av fel i överliggande nät. Med detta menas att avbrotten skedde i de elnät som överför elen till lokalnäten till vilka enskilda kunder är anslutna. Ungefär 33 procent av antalet elavbrott som drabbade kunderna under 2018 berodde på fel i det överliggande nätet, vilket kan jämföras med 2017 då motsvarande siffra var cirka 24 procent.

En bidragande orsak till det relativt höga antalet avbrott i överliggande nät var att Gotland drabbades av många sådana avbrott på grund av nätföretagens ombyggnationer av kontrollstationen för Gotlandslänken, vilken förbinder Gotland med elnätet på fastlandet. De många avbrott som drabbade kunderna på Gotland innebar stor påverkan på helårsmedeltalet avseende SAIDI* och SAIFI** för hela Sverige.

Om en kund har fler än elva avbrott under ett kalenderår betyder det att överföringen av el inte varit av god kvalitet. Under 2018 hade 1,5 procent av kunderna fler än elva avbrott, varav cirka hälften av dessa kunder fanns på Gotland. Det är den högsta siffran sedan 2010 då Ei började samla in mer detaljerade data.

Kraftig ökning av lokalt producerad elenergi

Under 2018 matade i genomsnitt 0,38 procent av hushållskunderna in el på nätet. Detta är en kraftig ökning jämfört med 2017 då genomsnittet låg på 0,21 procent.

– Det är nu tredje året som Ei har samlat in uppgifter om inmatad el på elnätet, och under 2018 skedde en stor ökning av andelen hushåll som matade in producerad el i elnätet. Men ökningen sker än så länge från låga nivåer, säger Carl Johan Wallnerström.

Hitta mer statistik och öppna data på ei.se

Under 2019 har Ei påbörjat ett arbete med att göra myndighetens statistik mer lättillgänglig, vilket även inkluderar leveranssäkerhetsdata. En nyhet är att Ei presenterar vissa leveranssäkerhetsindikatorer via en kartfunktion på webbplatsen ei.se, där användaren kan välja kommun, redovisningsenhet eller områdeskoncession. Statistiksidan och kartfunktionen är under uppbyggnad och Ei tar tacksamt emot synpunkter och utvecklingsförslag via mejl till: avbrottsdata_el@ei.se.

Utöver detta har Ei även påbörjat arbetet med att ge tillgång till öppna data. Den är tillgänglig för vem som helst att använda, återanvända och dela med sig av, så att andra kan utveckla den och skapa nytta för fler. Arbetet med att tillgängliggöra Ei:s öppna data är under utveckling och utbudet kommer att öka succesivt.

Länkar

Rapporten Leveranssäkerhet i Sveriges elnät 2018, Ei R2019:05

Mer om leveranssäkerhet

Ei:s statistik och öppna data om el, fjärrvärme och naturgas

Fotnot: *Genomsnittlig avbrottstid för årets alla långa avbrott per kund och år. **Genomsnittligt antal långa avbrott per kund och år.

Kontaktuppgifter
Carl Johan Wallnerström
Biträdande avdelningschef

016-16 25 62

Tommy Johansson
Avdelningschef Energisystem

016-16 25 58

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter