Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-20 08:34:56

Vad är ett öppensinnat samråd?

När en kraftledning ska byggas bjuder elnätsföretaget in till samråd. Det finns många regler om hur samrådet ska gå till. På ei.se finns mer information, bland annat om att samrådet måste vara öppensinnat, men vad innebär det egentligen?

– Med öppensinnat samråd menas att det inte ska vara en färdig lösning som presenteras på samrådet, säger Göran Heldesten, jurist på Energimarknadsinspektionen (Ei). Det ska fortfarande finnas utrymme att ändra exempelvis teknikval och sträckning utifrån vad som kommer fram under samrådet.

När en kraftledning ska byggas är det viktigt att de som berörs av ledningen har möjlighet att tycka till och komma med synpunkter. Det sker bland annat via ett samråd. En av Ei:s uppgifter är att pröva om samrådet har genomförts på ett tillfredsställande sätt, till exempel att det finns en öppenhet kring olika lösningar vad gäller exempelvis teknik och sträckning. För att det ska vara möjligt krävs det att det hålls tidigt i processen.

– Man kan säga att själva utformningen av projektet tas fram i samrådet och att det ska hållas i så god tid att man inte hunnit låsa sig vid en lösning, säger Göran Heldesten. Under samrådet ska företaget ta in och väga de alternativ som kommer fram. Det här är något vi kommer att titta ännu noggrannare på i vår prövning framöver.

Gäller både nya ledningar och förlängning av tillstånd

Att samrådet ska vara öppensinnat gäller både då företaget ansöker om en ny ledning och vid ansökan om förlängning av giltighetstiden för en befintlig linjekoncession.

I de fall ledningen medför en betydande miljöpåverkan, kan man alltså inte i samrådet låsa sig till ett alternativ även om ledningen redan är byggd i en viss sträckning.

– Det kan ju låta lite konstigt, men även om ledningen redan finns, så behöver man ta sig en ny funderare på om det behöver göras några förändringar utifrån nya förutsättningar som kan ha skett efter att ledningen byggdes.

Så här säger lagen

Om att samråd måste hållas finns nämnt i 6 kap. miljöbalken, men exakt hur det ska gå till framgår inte av lagtexten. Däremot finns mer information att hämta i förarbetena där det står så här:

Förarbeten: Prop. 2016/17:200 Miljöbedömningar Specialmotivering till 6 kap. 31 § Avgränsningssamråd
"Syftet med avgränsningssamrådet är att ge den berörda allmänheten och myndigheter möjlighet att i ett tidigt skede kunna delta i processen och påverka projektets utformning och beslutsunderlag. För att kunna uppfylla detta syfte måste samrådet genomföras innan verksamhetsutövaren har låst fast verksamheten vid en viss lokalisering och utformning. För att uppnå syftet med samrådsbestämmelserna kan det vara lämpligt att samrådet sker i etapper och kanske kombineras med andra samråd, t.ex. undersökningssamrådet eller tillsammans med samråd som krävs enligt plan- och bygglagen (2010:900)."

Mer information

För att underlätta för företagen och för att informera dem som berörs av en ledning, finns information på ei.se om hur ett samråd ska gå till. Förutom information om att ett samråd ska vara öppensinnat finns exempelvis information om hur företagen ska bjuda in till samrådet och vilka intressenter som ska bjudas in.

Mer information om samråd

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter