Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-22 07:25:54

Rapport om den europeiska el- och gasmarknaden 2018

I mitten av november presenterade ACER* och CEER** rapporten Market Monitoring Report (MMR) 2018 som är en statusrapport över den europeiska energimarknaden. Rapporten publicerades i år för åttonde gången.

Rapporten är uppdelad i fyra volymer: grossistmarknaden för el, grossistmarknaden för gas, slutkundsmarknaden för el och gas samt konsumentskydd. De nationella tillsynsmyndigheterna rapporterar varje år ett omfattande statistiskt underlag till ACER och CEER. Underlaget ligger till grund för rapporten som är den enda enhetliga rapport som täcker grossist- och slutkundsmarknaderna för el och gas i Europa.

Fortsatt fokus på överföringskapacitet

I rapporten gör ACER rekommendationer för hur elgrossistmarknaden bör utvecklas. Rekommendationerna i årets rapport syftar till att öka och säkerställa en effektiv användning av överföringskapaciteterna som tilldelas marknaden. Nytt för året är att ACER påbörjade uppföljningen av det så kallade 70 procent-kravet. Kravet innebär att minst 70 procent av överföringskapaciteten ska tilldelas marknaden.

Rekommendationerna i rapporten är framförallt att fortsätta genomföra EU-förordningarna CACM, EB och FCA. En annan rekommendation är att se över budområdena i enlighet med Ren energi-paketet.

Information om EU-förordningarna CACM, EB och FCA

Rapporten gör även en genomgång av elpriser och prisutvecklingen i EU och denna visar bland annat att spotpriserna låg på en relativt hög nivå 2018. Detta förklaras främst av det varma och torra vädret i stora delar av Europa.

Variationer i efterfrågan och ökad import på den europeiska gasmarknaden

2018 minskade efterfrågan på gas inom EU med 3,7 procent jämfört med 2017. Detta beror bland annat på väderförhållanden och en lägre gaseldad energiframställning. Andelen importerad gas fortsatte att öka och motsvarade 77 procent av den efterfrågade gasen – en ökning med 2,1 procent jämfört med 2017. Majoriteten av den importerade gasen kom från Ryssland.

Sverige - ett av de länder med minst koncentrerad elhandelsmarknad

I den del av rapporten som behandlar slutkundsmarknaden beskrivs situationen på el- och gasmarknaderna i Europa. Ämnen som tas upp är bland annat antalet nya och befintliga el- och gashandlare på respektive marknad, marknadskoncentration, bytesfrekvens, utbud av olika avtalsformer samt om det förekommer prisreglering och i så fall i vilken form.

Sveriges elmarknad kommer relativt väl ut i jämförelsen med övriga EU. Vi är ett av de medlemsländer som har minst koncentrerad elhandelsmarknad. I andra medlemsstater har något eller några få elhandelsbolag betydligt större marknadsandelar. Vad gäller bytesfrekvens och utbud av avtalsformer ligger Sverige kring genomsnittet i EU.

Smarta mätare saknas fortfarande i en del länder

Sverige var bland de första länderna i Europa att introducera smarta mätare för el. I rapporten konstateras att i tolv länder har nu mer än hälften av hushållskunderna smarta mätare, och i ytterligare sex länder är det på väg att införas. De länder som ännu inte påbörjat utrullningen av smarta mätare uppmanas att göra det.

Rapporten konstaterar även att det saknas oberoende jämförelsesajter för el i ett antal EU-länder. I Sverige har vi dock Elpriskollen som uppfyller kraven för en oberoende jämförelsesajt.

Fotnot: *ACER (The European Agency for the Cooperation of Energy Regulators) är ett samarbete mellan EU:s tillsynsmyndigheter inom energiområdet.

**CEER – Council of European Energy Regulators är en organisation för självständiga nationella tillsynsmyndigheter inom Europeiska unionen och EEA (European Economic Area).

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter