Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-20 17:57:58

Ei granskar elens ursprungsmärkning

Energimarknadsinspektionen (Ei) har inlett en tillsyn av 23 elhandelsföretag för att undersöka hur de ursprungsmärker sin el. Målet med tillsynen är att ta reda på hur elhandelsföretagen lever upp till ellagens krav och att redovisningen av ursprungsmärkning sker på rätt sätt.

Elhandelsbolagen är skyldiga enligt ellagen och Ei:s föreskrift om ursprungsmärkning att informera sina kunder om på vilket sätt den el de levererar är producerad. Informationen ska lämnas i samband med fakturor, i reklam och på webbsida och redovisas i form av ett cirkeldiagram. De måste även redovisa sin energimix samt den sålda elens inverkan på miljön i form av koldioxidutsläpp och kärnbränsleavfall.

Ei har nu under hösten inlett en tillsyn av elens ursprungsmärkning som planeras att pågå året ut.

– Det är drygt fyra år sedan den senaste planlagda tillsynen av elens ursprungsmärkning genomfördes och i höst kommer Ei att granska 23 elhandelsföretag*. Under tillsynen kommer Ei att begära in dokumentation från elhandelsföretagen som ska visa på att informationskravet är uppfyllt på företagens fakturor och webbsidor samt att den bakomliggande dokumentationen verifierar de uppgifter som redovisats. Målet är att undersöka hur svenska elhandelsföretag lever upp till ellagens krav, att redovisningen sker på rätt sätt och att beräkningar och bakomliggande dokumentation är korrekt. Ett delmål i projektet är att få en bild av hur handeln med ursprungsgarantier har utvecklats, säger Johan Hjalmarsson, jurist på Ei.

Ursprungsmärkning och ursprungsgarantier

Enligt ellagen är varje elhandlare skyldig att informera kunden, företag och konsumenter, om ursprunget för sin totala elförsäljning och vilken miljöpåverkan elen har, detta kallas för ursprungsmärkning. Ursprungsmärkningen gör det möjligt för kunden att göra aktiva val på andra grunder än pris och därmed påverka till en mer klimat- och miljövänlig elproduktion.

För att elhandelsföretagen ska kunna garantera ursprunget på elen de sålt och göra systemet med ursprungsmärkning av el trovärdigt måste de köpa ursprungsgarantier. Ursprungsgarantier är ett unikt elektroniskt dokument som anger elens ursprung för varje producerad megawattimme. De ska garantera ursprunget på den el som sålts och kan utfärdas för alla typer av energislag.

Det är Energimarknadsinspektionen som kontrollerar att elhandelsföretagen följer reglerna om ursprungsmärkning gentemot sina kunder, medan Energimyndigheten utfärdar ursprungsgarantier och godkänner vilka elproducenter som har rätt att få dem.

Förändringar i handeln med ursprungsgarantier

Handeln med ursprungsgarantier sker elektroniskt på en öppen marknad både i och utanför Sverige genom det standardiserade EECS-systemet**. Nu finns det vissa tecken på en ökad handel med icke elektroniska ursprungsgarantier utanför det hittills dominerande EECS-systemet.

– Det finns idag indikationer på en ökad handel inom EU av icke elektroniska ursprungsgarantier som är svåra att kontrollera. Om det är svårt att verifiera att en ursprungsgaranti är korrekt producerad och såld så kan trovärdigheten för det nuvarande systemet med ursprungsmärkning minska. En kund som betalar extra för ett elavtal som värnar om miljön ska kunna lita på att uppgifterna om den köpta elen och de bakomliggande ursprungsgarantierna stämmer, säger Johan Hjalmarsson.

Mer information om ursprungsmärkning och ursprungsgarantier

Fotnot: *Tillsynen är planlagd och innebär inte att Ei har konstaterat några brister hos de företag som ingår i urvalet. 17 av de 23 företag som ingår i tillsynen är med på den lista över landets 30 största elhandelsföretag. Tillsammans har elhandelsföretagen som ingår i tillsynen över 4 miljoner kunder. Urvalet är också taget med hänsyn till geografisk spridning över landet samt fördelning mellan stora, mellanstora och små elhandelsföretag.

**EECS står för European Energy Certificate System. Det är en certifierad standard som innefattar allt från produktion till elektronisk handel i en egen handelshubb mellan drygt 20 EU-medlemsstater.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter