Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 00:43:04

Ei har svarat på remiss om tillståndsprocesser för elnät

Energimarknadsinspektionen (Ei) har svarat på regeringens remiss av betänkandet Moderna tillståndsprocesser för elnät (SOU 2019:30).

Ei delar utredningens förslag att processen för att få nätkoncession ska vara effektiv och flexibel och ge elnätets aktörer rätt förutsättningar för att möta de krav som ställs på dagens och framtidens energisystem. Ett flertal av utredningens förslag kommer också att bidra till att uppnå detta. I vissa andra delar bedömer dock Ei att utredningens förslag inte kommer att leda till de effekter som utredningen vill uppnå. Det gäller utredningens förslag om regionnätsområden, länsstyrelsens möjlighet att lämna undersökningstillstånd, att Ei ska samordna projektprocessen samt att Ei i möjligaste mån bör ta hänsyn till den rådande indelningen i elområden när Ei prövar lämpligheten i nya eller ändringar i befintliga nätkoncessioner för område. Ei avstyrker därför att dessa förslag genomförs.

Vad gäller förslagen om ändrade regler om funktionskrav på leveranssäkerhet avstyrker Ei att det nuvarande bemyndigandet begränsas. Det kan dock finnas skäl att göra en översyn av Ei:s föreskrifter och Ei är öppna för att göra en sådan översyn.

Ei noterar även att utredningens förslag rörande icke koncessionspliktiga nät (IKN) berör vissa delar av det av Europaparlamentets och Rådets beslutade så kallade Ren energipaketet med det nya elmarknadsdirektivet (2019/944/EU). Utredningens förslag om IKN bör därför samordnas med de förändringar som kan behöva genomföras med anledning av införlivandet av Ren energipaketet i svensk lagstiftning.

I övrigt tillstyrker Ei utredningens förslag och de föreslagna ändringarna i ellagen. Utöver detta har Ei ett antal synpunkter och kommentarer som går att läsa i remissvaret.

Ei:s remissvar i sin helhet Pdf, 214.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Utredningen på regeringens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter