Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 16:04:37

Remiss: Mätföreskrifterna för el ska uppdateras – välkommen att lämna synpunkter

Den 1 januari 2020 upphör möjligheten för elnätsföretag att schablonavräkna timavtal månadsvis eftersom regeringen har ändrat i mätförordningen (1999:716). Som en följd av det uppdaterar nu Energimarknadsinspektionen (Ei) sina mätföreskrifter Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2016:2) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el. Vill du lämna synpunkter på de föreslagna ändringarna kan du göra det till och med den 15 november.

Regeringen har upphävt 17 § i mätförordningen. Det innebär att elnätsföretagens möjlighet till månadsvis avräkning för uttagspunkter där kunden valt timavtal inte längre är möjlig.
Motivet till ändringen är regeringens ambition att minska barriärerna för ökad efterfrågeflexibilitet. Ändringen gör att det blir enklare för kunden att se sin faktiska förbrukning och därmed ha möjlighet att agera utifrån den.

Bakgrund

Mätföreskrifterna behöver uppdateras eftersom regeringen har genomfört en ändring i förordningen (1999:716) om mätning, rapportering och beräkning av överförd el (mätförordningen). Möjligheten för elnätsföretaget att välja månadsvis avräkning för uttagspunkt med timmätningsavtal upphör den 1 januari 2020 genom att 17 § i mätförordningen utgår. Ändringen innebär att elanvändare med säkringsabonnemang om högst 63 ampere som ingått elavtal som förutsätter att mängden överförd el ska mätas per timme ska timavräknas. Motivet till ändringen är regeringens ambition att minska barriärerna för ökad efterfrågeflexibilitet.

Synpunkter senast 15 november

Ändringen får till följd att Ei nu uppdaterar sina mätföreskrifter. Dels har ett antal paragrafer strukits, dels har några redaktionella ändringar gjorts. För att intressenter ska ha möjlighet att tycka till om ändringarna skickas föreskrifterna nu ut på remiss.

Mer information om bakgrunden till ändringen i Ei:s rapport Slopad schablonavräkning för timmätta kunder (Ei R2016:03)

Vill du lämna synpunkter, gör du det senast den 15 november. Synpunkter skickas till registrator@ei.se och märks med diarienummer 2019–102741.

Ändringen i föreskrifterna föreslås träda i kraft 1 januari 2020.

Remisstiden är slut, om du vill ta del av de dokument som skickades ut, kontakta registrator.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter