Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-22 08:01:46

Skriftligt samråd om EU-förordningen SO – lämna synpunkter senast 16 september

Energimarknadsinspektionen (Ei) har fått in förslag från Svenska kraftnät på ytterligare krav för grupper som tillhandahåller frekvenshållningsreserver i enlighet med artikel 154.3 i EU-förordningen SO. Till och med den 16 september har intressenter möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Den 14 september 2017 trädde EU-förordningen 2017/1485 om fastställande av riktlinjer för driften av elöverföringssystem (SO) i kraft. Förordningen handlar om drift av stamnätet och reglerna bidrar till att främja systemsäkerheten, en välfungerande inre marknad för el med rättvisa konkurrensvillkor och en trygg elförsörjning.

Information om förordningen SO

Lämna synpunkter senast 16 september

Enligt förordningen SO ska transmissionsnätsföretagen ta fram förslag till metoder och villkor (se artikel 6 i förordningen). Förslagen ska lämnas till Ei för beslut.

Ei har nu fått in förslag från Svenska kraftnät om tekniska minimikrav för frekvenshållningsreserver, det vill säga ytterligare krav för att säkerställa driftsäkerheten enligt SO artikel 154.3.

Ei publicerar nu Svenska kraftnäts förslag och intressenter har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till och med den 16 september. Skriftliga synpunkter skickas till registrator@ei.se och ska märkas med Ei:s ärendenummer 2019–101698.

Förslaget och mer information till ärendet

Efter att förslagen har kommit in har Ei sex månader på sig att fatta beslut (se artikel 7 i förordningen). Ei beräknar att fatta beslut i december 2019.

Vilka berörs?

De aktörer som främst berörs av förordningen är systemansvariga för överföringssystem, systemansvariga för distributionssystem och betydande nätanvändare som större kraftproduktionsmoduler och förbrukningsanläggningar. Men även andra aktörer, som de som tillhandahåller efterfrågeflexibilitet direkt till stamnätet, berörs.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter