Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-21 02:51:36

Här övervakas all handel med el och gas

I ett låst rum i Eskilstuna övervakas den svenska grossistmarknaden för el och gas. Här granskas mängder av information i syfte att säkerställa att handeln med energi är öppen och transparent och att det inte förekommer insiderhandel eller marknadsmissbruk.

Daniel Frisö är analytiker på Ei och är en av dem som dagligen övervakar den svenska energimarknaden. Hans uppgift är bland annat att se till att handeln sker på ett schysst sätt och på lika villkor för alla.

– Prissättningen på grossistmarknaden ska styras av utbud och efterfrågan och alla ska kunna lita på att priserna sätts på rätt sätt och ger rätt signaler, säger han. För att det ska fungera måste alla som bedriver handel få samma information om hur mycket kapacitet som finns tillgänglig inom ett budområde eller om någon produktionsanläggning ligger nere.

För att säkerställa att marknaden är öppen och transparent måste marknadsaktörer, det vill säga elnätsföretag, elproducenter och större elintensiva företag, publicera uppgifter om bland annat produktion, överföring och förbrukning av el. Vid eventuella avvikelser ska de skicka ut ett marknadsmeddelande. En avvikelse kan till exempel handla om problem med en kärnkraftsreaktor eller om ett vindkraftverk som står stilla. Meddelandet ska skickas ut inom en timme från att avvikelsen har upptäckts. Detta regleras i den så kallade transparensförordningen som trädde i kraft 2013.

Handel på lika villkor

Syftet med transparensförordningen är att ge alla aktörer på elmarknaden, oavsett hur stora de är, samma tillgång till information.
Under 2018 granskade Ei ungefär 2000 marknadsmeddelanden från olika aktörer, i 21 fall upptäckte Ei brister och kontaktade den aktuella aktören.

– Överlag fungerar det väldigt bra och alla aktörer tar seriöst på reglerna. I de fall vi hittat avvikelser beror det oftast på misstag, det är väldigt sällan medvetna felaktigheter, säger Daniel Frisö.

Lagstiftning för att förhindra marknadsmanipulation och insiderhandel

Förutom att kontrollera att grossistmarknaden är transparent har Ei till uppgift att övervaka att det inte förekommer insiderhandel eller marknadsmanipulation. Det regleras i den så kallade REMIT-förordningen som, liksom transparensförordningen, gäller inom hela EU. Övervakningen koordineras av ACER (byrån för samarbete mellan EU:s tillsynsmyndigheter inom energiområdet), men nationella myndigheter ansvarar för att lagföra eventuella överträdelser.

Enligt REMIT-förordningen är alla marknadsaktörer inom EU skyldiga att rapportera sina transaktioner till ACER. Där lagras och hanteras uppgifterna och en övervakning av hela den gemensamma marknaden på EU-nivå utförs. Bland annat använder ACER avancerade IT-system som varnar automatiskt vid misstänkta transaktioner. Informationen delas med de nationella tillsynsmyndigheterna, i Sveriges fall Ei, som kan utreda vidare. Ei har befogenheter att begära in ytterligare information från aktörer och marknadsplatser och kan även genomföra oannonserade kontroller i syfte att säkerställa bevisning. Misstänker Ei att ett brott mot REMIT har begåtts lämnas ärendet över till Ekobrottsmyndigheten som utreder det vidare och slutligen har möjlighet att väcka åtal.

– Vi får tillgång till all transaktionsdata från ACER och kan själva analysera uppgifterna för att hitta misstänkta transaktioner, men vi kan också få tips från marknadsaktörerna om de misstänker att en transaktion inte har gått rätt till. Alla som yrkesmässigt utför transaktioner som rör grossistenergiprodukter har en rapporteringsskyldighet till oss om de misstänker en överträdelse av förbuden mot insiderhandel eller otillbörlig marknadspåverkan, säger Daniel Frisö.

De data som omfattas av REMIT-förordningen är skyddad av sekretess. Endast ett fåtal personer har tillgång till det låsta rummet i Ei:s lokaler och mer detaljerad kunskap om övervakningen.

– Vi har samma sekretess och samma säkerhetssystem som ACER har och det beror helt enkelt på att företagen ska kunna vara säkra på att vi inte röjer några känsliga uppgifter, säger Daniel Frisö.

Samarbetar med övriga Europa

Den svenska grossistmarknaden är inte bara svensk. I takt med att det europeiska regelverket blir allt mer harmoniserat ökar även handeln över gränserna. För att effektivisera övervakningen samarbetar Ei med systermyndigheter i övriga europeiska länder. Delvis för att utveckla regler och metoder, men även i det praktiska övervakningsarbetet.

– Vi har nyligen tecknat ett avtal med tillsynsmyndigheterna i Danmark och Finland om att dela transaktionsdata. Det innebär att vi också kommer att kunna ta del av de transaktioner som sker där kontinuerligt. Det kommer att underlätta vår övervakning och vi får en större helhetsbild av handeln inom Norden, säger Daniel Frisö.

När Daniel Frisö började arbeta med marknadsövervakning för ett och ett halvt år sedan lockade utredningsarbetet och själva övervakningsmomentet. Men jobbet visade sig innehålla mer än så och det han idag tycker är än mer spännande är det internationella samarbetet.

– Regelverket är relativt nytt och att få vara med och påverka den europeiska lagstiftningen och samarbeta med kollegor runt om i Europa är det som är det allra roligaste med jobbet, säger Daniel Frisö.

Läs mer

Transparensförordningen

REMIT-förordningen

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter