Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-22 00:43:30

Ei har godkänt balansansvarsavtal för gas

Energimarknadsinspektionen (Ei) har godkänt Swedegas AB förslag till nytt balansansvarsavtal för gas. I och med avtalet skapas en gemensam balansmarknad för naturgasnäten i Västsverige och i Danmark.

Ei har prövat och beslutat om de delar i avtalet som gäller det västsvenska naturgassystemet. Avtalsvillkor som är kopplade till det danska naturgassystemet prövas av Ei:s motsvarighet i Danmark (Forsyningstilsynet).

Det nya balansansvarsavtalet är utformat så att det möjliggör en gemensam balansmarknad för Sverige och Danmark. Ei:s godkännande av avtalsvillkoren är en förutsättning för att Swedegas, som är systembalansansvarig för det västsvenska naturgassystemet, ska få börja tillämpa det nya avtalet mot de balansansvariga gasnätsföretagen i Sverige.

I och med beslutet skapas förutsättningar för att också Sverige fullt ut kan implementera EU-förordningen om balansering av överföringsnät för gas (förordning (EU) 2014/312) i tid. Denna förordning ska vara genomförd i alla medlemsländer senast den 16 april 2019.

Tillfälliga åtgärder upphör

EU-förordningen om balansering av överföringsnät för gas (förordning (EU) 2014/312) trädde i kraft 2014.

Eftersom den svenska naturgasmarknaden är liten med få aktörer och den kortsiktiga grossistmarknaden för gas därmed inte är tillräckligt likvid har Swedegas tillåtits att tillämpa interimistiska åtgärder under de första fem åren som EU-förordningen varit i kraft.

Det balansansvarsavtal som Ei nu har godkänt innebär en större geografisk marknad, där både Sverige och Danmark ingår, och de interimistiska åtgärderna kan därför upphöra när den gemensamma balansmarknaden nu blir verklighet.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter