Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-20 18:56:09

Ei skärper villkoren för borttagning av kreosot

Nu skärper Energimarknadsinspektionen (Ei) kraven för sanering av kreosot i samband med att en elledning rivs. Kreosot är ett miljö- och hälsofarligt ämne och syftet med de skärpta villkoren är att säkerställa att markföroreningar inte finns kvar i jorden efter att en elledning tagits bort.

Obs! Ny information om borttagning av kreosot finns att läsa i en senare nyhet med anledning av Mark- och miljööverdomstolens dom från maj 2019.

För att stolpar och fundament till en elledning ska tåla väder, vind och tidens tand har de historiskt bestått av impregnerat trä. Impregneringen har ofta innehållit kreosot, ett ämne som visat sig vara både miljö- och hälsofarligt.

Ei har tidigare ställt krav på elnätsföretagen att de måste ta bort stolpar, fundament och synligt förorenad jord i samband med att en ledning rivs. Nu skärper Ei sina villkor och begär att all kreosotförorenad jord som finns i anslutning till ledningen tas bort. För att säkerställa att föroreningar inte finns kvar i jorden ska en platsspecifik undersökning göras som också innefattar provtagning.

– För att säkerställa att marken är fri från föroreningar krävs mer än en okulär besiktning, därför ställer vi nu även krav på provtagning, säger Eric Rosenqvist, handläggare på Ei:s avdelning för tillstånd och prövning.

De uppdaterade villkoren har bland annat stöd i ett yttrande från Naturvårdsverket som menar att kreosotförorenad jord som lämnas kvar i marken bör kunna betraktas som en miljöfarlig verksamhet och det är då möjligt för tillsynsmyndigheten att ställa krav på avhjälpandet av föroreningar enligt 2 kap. och 10 kap. miljöbalken.

Enligt Ei:s uppdaterade villkor måste elnätsföretaget i samband med att en ledning rivs

  • ta bort all kreosotförorenad jord som finns i anslutning till den ledning som rivs
  • säkerställa att all kreosotförorenad jord tas bort genom att genomföra en platsspecifik undersökning, som utöver okulär besiktning, även innefattar provtagning.

Ei ställer också krav på att

  • provtagning och analys ska genomföras av sakkunnig med dokumenterad kompetens inom området
  • provtagning och sanering av förorenad mark ska ske i samråd med tillsynsmyndigheten, det vill säga den kommunala miljönämnden.
Kontaktuppgifter
Karin Edvardsson
Enhetschef

016-16 27 25

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter