Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 01:26:47

Svenska kraftnät har lämnat in förslag till Ei enligt EU-förordningen SO

Nu har Energimarknadsinspektionen (Ei) fått in det slutliga förslaget från Svenska kraftnät på metod för kostnadsnyttoanalys om tillhandahållande av frekvenshållningsreserver enligt EU-förordningen SO.

Den 14 september 2017 trädde EU-förordningen 2017/1485 om fastställande av riktlinjer för driften av elöverföringssystem (SO) i kraft. Förordningen handlar om drift av stamnätet och reglerna bidrar till att främja systemsäkerheten, en välfungerande inre marknad för el med rättvisa konkurrensvillkor och en trygg elförsörjning.

Till information om EU-förordningen SO.

I förordningen SO anges krav på att transmissionsnätsföretagen ska ta fram förslag till metoder och villkor (se artikel 6 i förordningen). Dessa förslag ska lämnas till Ei för beslut.

Nu har Ei fått in det slutliga förslaget från Svenska kraftnät om metod för kostnadsnyttoanalys om tillhandahållande av frekvenshållningsreserver enligt SO artikel 156(11). Det ersätter alltså tidigare förslag. Svenska kraftnät har uppdaterat förslaget tillsamman med de andra transmissionsnätsföretagen i Europa på uppmaning av de europeiska tillsynsmyndigheterna. Ei publicerar nu Svenska kraftnäts slutliga förslag som är skrivet på engelska.

Vem berörs?

De aktörer som främst berörs av förordningen är systemansvariga för överföringssystem, systemansvariga för distributionssystem och betydande nätanvändare som större kraftproduktionsmoduler och förbrukningsanläggningar. Men även andra aktörer, som de som tillhandahåller efterfrågeflexibilitet direkt till stamnätet, berörs.

Ei förväntas fatta beslut i januari 2019 och beslutet tas fram i samarbete med de andra tillsynsmyndigheterna i Norden och i synkronområdet i kontinentala Europa.

Till sidan med dokumentet.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter