Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-21 19:16:47

Ei:s tillsyn efter avbrotten på Gotland

Under sommaren drabbades Gotland av ett flertal elavbrott. Energimarknadsinspektionen (Ei) inledde därför en tillsyn av leveranskvaliteten på Gotland.

Elnätsföretagen ansvarar för att överföringen av el är av god kvalitet. I ellagen finns krav om att avbrott normalt inte får vara längre än 24 timmar och reglerna i Ei:s föreskrifter anger att fler än elva avbrott för en och samma kund under ett kalenderår kan betraktas som dålig leveranskvalitet. I Ei:s föreskrifter finns också regler om att nätföretagen ska lämna en särskild rapport till Ei efter långa och omfattande elavbrott eller vid andra allvarliga leveranssäkerhetsproblem.

Ei har till uppgift att granska att elnätsföretagen lever upp till de krav som finns på leveranssäkerhet.

Elnätsföretaget Gotlands Elnät AB (GEAB) är det nätföretag som ansvarar för det lokala elnätet på Gotland och Vattenfall Eldistribution AB ansvarar för förbindelsen mellan fastlandet och Gotland.

Under sommaren har Gotland drabbats av ett flertal elavbrott. Ei öppnade därför tillsyn dels mot GEAB med inriktning mot de avbrott som inträffat i det lokala nätet, dels mot Vattenfall Eldistribution AB där tillsynen riktades mot de avbrott som inträffat i samband med den uppgradering som genomförs på fastlandsförbindelsen.

Om tillsynen

Nätföretagen har lämnat uppgifter till Ei om antal avbrott, avbrottstid för varje avbrott, avbrottsorsaker samt åtgärds- och tidplaner. Det är viktigt att åtgärdsplanerna och avbrottsorsakerna hänger samman.

För de elavbrott som inträffat i samband med uppgraderingen av fastlandsförbindelsen fortsätter Ei:s tillsyn mot Vattenfall Eldistribution AB fram till och med den 30 april 2019. Tillsynen innebär att nätföretaget fortlöpande ska inkomma med uppgifter om de elavbrott som inträffar i förbindelsen mellan fastlandet och Gotland. Både de elavbrott som drabbar kunderna anslutna till GEAB och de elavbrott som föranleder uppstart av reservkraft i förebyggande syfte ska redovisas.

Under samma period som Vattenfall Eldistribution AB arbetade med fastlandsförbindelsen skedde ett antal elavbrott i GEAB:s nät som inte hade samband med uppgraderingen av förbindelsen. Tillsynen mot GEAB har avslutats efter att nätföretaget redovisat vilka avbrottsorsaker som funnits och lämnat en beskrivning av de åtgärder som vidtas för att förbättra leveranssäkerheten i elnätet, både de åtgärder som redan vidtagits och de åtgärder som kommer att vidtas. Ei bedömer utifrån de uppgifter som redovisats att de regler om leveranskvalitet som omfattas av tillsynen i det här ärendet efterlevs under förutsättning att de åtgärder som nätägaren beskrivit vidtas. Ei avser dock att följa upp tillsynen.

För dig som vill veta mer

Ei gör varje år en sammanställning av leveranskvaliteten i de svenska elnäten. Sammanställningen bygger på uppgifter som elnätsföretagen är skyldiga att rapportera till Ei varje år. Nästa sammanställning/rapport om leveranskvaliteten i elnäten kommer att publiceras i slutet av året. Den är en sammanställning av 2017 års avbrottsstatistik.

Vill du se rapporten för 2016, finns den att läsa här.

Kontaktuppgifter
Tommy Johansson
Avdelningschef Energisystem

016-16 25 58

Thomas Westergaard
Analytiker/ingenjör

016-16 27 87

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter