Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-30 20:32:05

Ei har svarat på remiss om ekologisk kompensation

Energimarknadsinspektionen (Ei) har svarat på Miljö- och energidepartementets remiss om ekologisk kompensation.

I april skickade Miljö- och energidepartementet ut betänkande av utredningen Ekologisk kompensation – Åtgärder för att motverka nettoförluster av biologisk mångfald och ekosystemtjänster, samtidigt som behovet av markexploatering tillgodoses på remiss.

Uppdraget för utredningen var "att identifiera och föreslå åtgärder för att åstadkomma en effektivare och mer konsekvent tillämpning av ekologisk kompensation i samband med större exploatering och ingrepp i värdefulla mark- och vattenområden. Åtgärderna ska syfta till att motverka nettoförluster av biologisk mångfald och ekosystemtjänster." (se sidan 15 i SOU 2017:34).

Ei är en av de instanser som har svarat på remissen.

I sitt remissvar är Ei positiv till att det införs en tydlig bestämmelse i ellagen om att det i beslut om nätkoncession ska kunna ställas krav på kompensatoriska åtgärder. Ei har däremot synpunkter på hur 2 kap. 11 § ellagen föreslås utformas. I övriga delar tillstyrker Ei förslagen.

Ei:s remissvar om ekologisk kompensation.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter